Ценовник

Текући рачун: 840-2105666-61

Рб. Шифра плаћања Сврха уплате Цена
1 Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија одсека Београд на мастер струковне студије за држављане Републике Србије 30.000,00 RSD
2 01 Износ годишње школарине за основне струковне студије за држављане Републике Србије за упис у прву, другу и трећу годину студија за школску 2018/19. годину 80.000,00 RSD
3 02 Пријава испита 1.000,00 RSD
4 03 Накнадна пријава испита и практикума 2.000,00 RSD
5 04 Пријава испита и практикума за студенте којима је истекао апсолвентски стаж 2.000,00 RSD
6 05 Промена испитивача 2.500,00 RSD
7 06 Овера семестра 1.500,00 RSD
8 07 Обнова године за основне струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину 40.000,00 RSD
9 08 Промена одсека или смера, или студијског програма 10.000,00 RSD
10 09 Пријава дипломског испита 6.000,00 RSD
11 10 Издавање уверења о дипломирању и трошкови израде дипломе 6.000,00 RSD
12 11 Издавање дупликата индекса 10.000,00 RSD
13 12 Издавање дупликата дипломе 12.000,00 RSD
14 13 Признавање испита положених на другој високошколској установи - по испиту, за све нивое студирања 2.000,00 RSD
15 14 Издавање уверења о положеним испитима 1.000,00 RSD
16 15 Неблаговремено вршење уписних радњи (обнова године, овера семестра, упис апсолвентског стажа) 2.500,00 RSD
17 16 Комисијско полагање испита 3.000,00 RSD
18 17 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за држављане Републике Србије) 80.000,00 RSD
19 18 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за држављане Републике Србије) 120.000,00 RSD
20 19 Трошкови поступка замене диплома, према старом Закону о високом образовању 12.000,00 RSD
21 21 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за домаћа правна или физичка лица) 3.000,00 RSD
22 22 Пријава верификације практикума (case study) за предмете треће године студија, по сваком пријављеном испиту 450,00 RSD
23 23 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - по предмету 1.000,00 RSD
24 24 Издавање преписа наставног плана и програма или извода из наставног плана и програма - комплетан 5.000,00 RSD
25 25 Промена изборног предмета 6.000,00 RSD
26 40 Износ годишње школарине за специјалистичке струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину 120.000,00 RSD
27 50 Износ годишње школарине за мастер струковне студије по години за школску 2018/19. годину 150.000,00 RSD
28 51 Пријава одбране завршног мастер рада 12.000,00 RSD
29 52 Издавање уверења и дипломе мастер струковних студија 12.000,00 RSD
30 53 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за мастер струковне студије 150.000,00 RSD
31 54 Обнова године за мастер струковне студије за држављане Републике Србије за школску 2018/19. годину 75.000,00 RSD
32 81 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за основне струковне студије (за стране држављане) 1.000,00 EUR
33 82 Нострификација стране дипломе или еквиваленција стране школске исправе за специјалистичке струковне студије (за стране држављане) 1.500,00 EUR
34 83 Износ школарине за упис у прву, другу и трећу годину студија за студенте стране држављане 1.000,00 EUR
35 84 Износ годишње школарине за упис специјалистичких струковних студија за стране држављане 1.500,00 EUR
36 85 Обнова године за основне струковне студије за стране држављане 500,00 EUR
37 86 Провера веродостојности уверења о дипломирању или дипломе (за страна правна или физичка лица) 60,00 EUR
38 87 Школарина за мастер струковне студије по години за стране држављане 1.700,00 EUR
39 88 Обнова године за мастер струковне студије за стране држављане 850,00 EUR
40 89 Еквиваленција испита са специјалистичких струковних студија одсека Београд на мастер струковне студије за стране држављане 350,00 EUR