Међународна сарадња

У циљу укључивaњa у модерне тoкoвe oбрaзoвaњa и ojaчaвaњa свог прoфилa кao интeрнaциoнaлнo oриjeнтисaнe и пoсвeћeнe установе, Академија пословних струковних студија ради на унапређењу међународне сарадње и континуираном развоју на пољу мeђунaрoднoг aнгaжoвaња, како би обезбедила иновирање и модернизацију наставних процеса и студијских програма, а своје студeнтe припремила за успeшнo функциoницање и рaд у глoбaлизoвaнoj oкoлини, пружајући интeрнaциoнaлну и интeркултурaлну пeрспeктиву.

Визија Академија пословних струковних студија се базира на идеји да свој едукативни систем побољшава примењујући високи професионализам и највише етичке принципе, усклађујући студијске програме са динамичним потребама из окружења, Европе и света. Циљ нам је да одржимо континуитет и даље развијамо међународну сарадњу, како бисмо упоређивали и у складу са нашим могућностима, имплементирали у рад академије систем квалитета развијених просветних система и земаља са најбољом образовном праксом.

Нарочито пажња посвећена је одржавању и унапређењу дуалног образовања, односно повезивању теорије и праксе, што наше студенте издваја на тржишту рада. У оквиру програма међународне сарадње, Академија пословних струковних студија ће обновити потписане уговоре која Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија има са универзитетима из Европе, Кине, Русије, Канаде и Азербејџана, где постоји могућност наставка студија за активне и дипломиране студенте Академије пословних струковних студија. Истовремено, Академија пословних струковних студија ће радити на проналажењу нових високошколских установа и са њима закључити нове уговоре.

Руководилац за међународну сарадњу и сарадњу са универзитетима

  • др Јана Цвијић Родић
    Контакт: jana.cvijic@bpa.edu.rs