Реч в.д. председника Академије

проф. др Саша Бован

Поштовани посетиоци,

У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је у августу 2018. године основала Академију пословних струковних студија Београд, која у свом саставу обједињује две установе са најдужом традицијом у области струковног образовања: Београдску пословну школу - Високу школу струковних студија и Високу пословну школу струковних студија Блаце,  преузимајући њихова права и обавезе, и на тај начин доприносећи ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.

Академија пословних струковних студија Београд је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки и стручни рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања. Академија је установа која обавља делатност високог образовања кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области - економија, менаџмент, маркетинг, право, информационе технологије, а у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука.

Академија пословних струковних студија Београд има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Наставни процес је основна и суштинска делатност Академије, а конципиран је тако да примењује принцип дуалног образовања, омогућујући студентима да стекну квалитетно теоријско знање, да развију способност аналитичког размишљања, критичког приступа, коришћења савремених концепата, метода и техника важних у пословном одлучивању, да развију лидерске и менаџерске вештине, вештине пословног комуницирања и тимског рада, да се помоћу обавезне стручне праксе оспособе за непосредно укључивање у пословне активности, као и да стекну добру основу за наставак образовања на престижним светским факултетима и пословним школама.

Схватајући значај позиционирања у међународним образовним круговима, Академија пословних струковних студија Београд послује као интернационално и интеркултурално орјентисана институција, константно проширујући спектар школа и универзитета из региона и иностранства са којима реализује партнерства. Академија континуирано ради на јачању свог бренда и угледа у просветном систему у земљи и иностранству. Сарадња са другим институцијама огледа се у размени студената, размени наставног кадра, организацији заједничких међународних научно-стручних конференција, летњих школа, заједничких студијских програма и научно-стручних часописа.

Сходно чињеници да је за успех у пословању поред дипломе, важно поседовати додатне вештине и знања, Академија у свом саставу има Центар за истраживање, развој и каријерно вођење, у оквиру кога се реализују разне активности, као што су сертификоване радионице из разних области, јавна предавања и трибине, које држе угледне личности из јавног и приватног сектора, гостујућа предавања иностраних предавача из Европе и света. Све ове ваннаставне активности пружају студентима могућност да развију додатне вештине и стекну практична искуства и да сертификатима (који су додатак дипломи) обогате свој CV, a све са циљем ефикаснијег запошљавања и конкурентности студената ове институције на домаћем, европском и светском тржишту рада.

 

Неспорно је да Академија пословних струковних студија пружа изванредне могућности својим студентима који те могућности треба да препознају и искористе на најбољи могући начин, јер нам је судент увек на 1. месту!

С поштовањем,

 

в.д. председника Академије,

Проф. др Саша Бован