Cenovnik

Tekući račun: 840-2105666-61

Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 Ekvivalencija ispita sa specijalističkih strukovnih studija odseka Beograd na master strukovne studije za državljane Republike Srbije 30.000,00 RSD
2 01 Iznos godišnje školarine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije za upis u prvu, drugu i treću godinu studija za školsku 2018/19. godinu 80.000,00 RSD
3 02 Prijava ispita 1.000,00 RSD
4 03 Naknadna prijava ispita i praktikuma 2.000,00 RSD
5 04 Prijava ispita i praktikuma za studente kojima je istekao apsolventski staž 2.000,00 RSD
6 05 Promena ispitivača 2.500,00 RSD
7 06 Overa semestra 1.500,00 RSD
8 07 Obnova godine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije za školsku 2018/19. godinu 40.000,00 RSD
9 08 Promena odseka ili smera, ili studijskog programa 10.000,00 RSD
10 09 Prijava diplomskog ispita 6.000,00 RSD
11 10 Izdavanje uverenja o diplomiranju i troškovi izrade diplome 6.000,00 RSD
12 11 Izdavanje duplikata indeksa 10.000,00 RSD
13 12 Izdavanje duplikata diplome 12.000,00 RSD
14 13 Priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi - po ispitu, za sve nivoe studiranja 2.000,00 RSD
15 14 Izdavanje uverenja o položenim ispitima 1.000,00 RSD
16 15 Neblagovremeno vršenje upisnih radnji (obnova godine, overa semestra, upis apsolventskog staža) 2.500,00 RSD
17 16 Komisijsko polaganje ispita 3.000,00 RSD
18 17 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 80.000,00 RSD
19 18 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 120.000,00 RSD
20 19 Troškovi postupka zamene diploma, prema starom Zakonu o visokom obrazovanju 12.000,00 RSD
21 21 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za domaća pravna ili fizička lica) 3.000,00 RSD
22 22 Prijava verifikacije praktikuma (case study) za predmete treće godine studija, po svakom prijavljenom ispitu 450,00 RSD
23 23 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - po predmetu 1.000,00 RSD
24 24 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - kompletan 5.000,00 RSD
25 25 Promena izbornog predmeta 6.000,00 RSD
26 40 Iznos godišnje školarine za specijalističke strukovne studije za državljane Republike Srbije za školsku 2018/19. godinu 120.000,00 RSD
27 50 Iznos godišnje školarine za master strukovne studije po godini za školsku 2018/19. godinu 150.000,00 RSD
28 51 Prijava odbrane završnog master rada 12.000,00 RSD
29 52 Izdavanje uverenja i diplome master strukovnih studija 12.000,00 RSD
30 53 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za master strukovne studije 150.000,00 RSD
31 54 Obnova godine za master strukovne studije za državljane Republike Srbije za školsku 2018/19. godinu 75.000,00 RSD
32 81 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za strane državljane) 1.000,00 EUR
33 82 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za strane državljane) 1.500,00 EUR
34 83 Iznos školarine za upis u prvu, drugu i treću godinu studija za studente strane državljane 1.000,00 EUR
35 84 Iznos godišnje školarine za upis specijalističkih strukovnih studija za strane državljane 1.500,00 EUR
36 85 Obnova godine za osnovne strukovne studije za strane državljane 500,00 EUR
37 86 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za strana pravna ili fizička lica) 60,00 EUR
38 87 Školarina za master strukovne studije po godini za strane državljane 1.700,00 EUR
39 88 Obnova godine za master strukovne studije za strane državljane 850,00 EUR
40 89 Ekvivalencija ispita sa specijalističkih strukovnih studija odseka Beograd na master strukovne studije za strane državljane 350,00 EUR