Prijemni ispit

Prijava na konkurs

Prijavljivanje na konkurs u drugom konkursnom roku obaviće se 2. i 3. septembra 2019. godine od 09:00 do 14:00 časova. 

Prilikom prijave na konkurs podnosi se čitko popunjen prijavni list koji se nalazi u informatoru. Uz prijavni list podnose se na uvid sledeća originalna dokumenta i njihove fotokopije:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
 3. Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5000,00 dinara: naknada za polaganje prijemnog ispita plaća se na šalteru banke u prostorijama Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd – odsek Beograd ili u bilo kojoj banci na ž.r. br. 840-2105666-61 (napomena: prilikom popunjavanja naloga za uplatu, u rubrici „poziv na broj“ upisuje jedinstveni matični broj građana iz lične karte).

 

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni, ne vraćaju se.

Literatura za pripremu prijemnog ispita je dostupna na adresi.

Polaganje prijemnog ispita i objavljivanje rang lista kandidata

 1. Prijemni ispit održaće se 5.9.2019. godine prema redosledu i terminima koji će naknadno biti objavljeni u prostorijama Akademije i na zvaničnom sajtu najkasnije 4.9.2019.godine.
 2. Privremena rang lista biće objavljena 6.9.2019. godine.
 3. Prigovori na privremenu rang listu: Kandidati imaju pravo prigovora na privremenu rang listu 9.9.2019.  godine.
 4. Konačna rang lista biće objavljena 10.9.2019. godine.
 5. Upis kandidata koji steknu pravo obaviće se u prostorijama Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd – odsek Beograd 11., 12. i 13. septembra 2019.  godine.

Upis kandidata

Prilikom upisa kandidati podnose sledeća dokumenta:

 1. Diplomu o završenoj srednjoj školi, odnosno diplomu o maturskom ispitu - fotokopija i original (na uvid);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom - fotokopija i original (na uvid);
 3. Obrazac šv-20 (2 komada) - čitko popunjena ćirilicom (kupuju se isključivo u skriptarnici škole);
 4. Tri fotografije dimenzija 3.5 h 4.5 cm
 5. Dokaz o uplati troškova studija – uplata se vrši u bilo kojoj banci, pošti ili u prostorijama škole. Školarina iznosi 80000,00 dinara (prilikom popunjavanja naloga za uplatu kandidat u rubrici „poziv na broj“ upisuje „01 - jedinstveni matični broj građana“ iz lične karte). Školarinu je moguće platiti u celosti ili na više rata (2 ili 5 rata).

Uslovi upisa

Za upis u prvu godinu studija može konkurisati kandidat koji ima srednje obrazovanje. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz dva predmeta.

 

Opcije polaganja prijemnog ispita

A - Za studijske programe :     

 1. Menadžment
 2. Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 3. Marketing i trgovina
 4. Porezi i carine
 5. Menadžment turizma

Kandidati slobodno biraju 2 predmeta od sledećih 6 predmeta:

 1. Informatika
 2. Sociologija
 3. Ekonomija
 4. Poslovna ekonomija
 5. Matematika
 6. Statistika

 

B - Za studijski program Javna uprava   

Kandidati imaju jedan obavezan predmet - Ustav i ljudska prava, a slobodno biraju još jedan od sledećih 5 predmeta:

 1. Informatika
 2. Sociologija
 3. Ekonomija
 4. Poslovna ekonomija
 5. Statistika

 

V - Za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije

Kandidati imaju jedan obavezan predmet - Informatika, a slobodno biraju još jedan od sledećih 5 predmeta:

 1. Sociologija
 2. Ekonomija
 3. Poslovna ekonomija
 4. Statistika
 5. Matematika