Часопис Весник

„Весник“ је часопис за теорију и праксу друштвено хуманистичких наука и гласило је Београдске академије пословних и уметничких струковних студија. Часопис излази полугодишње и у њему се објављују научни и стручни радови, чланци, текстови и анализе.

Часопис је покренут 2013. године са основним циљем да подстакне и подржи наставни кадар, а посебно оне најквалитетније студенте на вишим нивоима студирања да прате литературу из својих стручних области, истражују и своје резултате истраживања и пројеката објављују у матичном часопису Академије. Природа истраживачког рада који у основи има размену и ширење знања и идеја у програмској оријентацији Весника нашла је своје место у форми отвореног позива свим наставницима и истраживачима са других школа, академија, факултета и института да својим радовима обогате садржај нашег часописа и да кроз прилоге у Веснику представе и поделе своје резултате истраживања, анализе теоријских основа и добра искуства из пословне праксе.

У складу са регистрацијом часописа за ДХ поље и сагласно са студијским програмима Академије радови часописа Весник могу припадати некој од следећих области:

 • микроекономија,
 • макроекономија,
 • финансије и банкарство,
 • менаџмент,
 • маркетинг,
 • трговина,
 • право и јавна управа,
 • туризам,
 • екологија,
 • пословна информатика,
 • пословна статистика,
 • рачуноводство и ревизија,
 • екологија,
 • царински и порески систем,
 • језик струке (теме везане за катедру страних језика).

Реч уредника

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија настоји да паралелно са сталним унапређењем својих образовних програма интензивира истраживачки рад, што постојању и редовном излажењу матичног часописа институције посебно даје на значају. Све ове активности подржавају мисију Академије да стаса у снажан образовни центар који може одговорити квалитетом своје обуке и креирати кадрове који су оспособљени да раде у врло динамичном и променљивом савременом економском амбијенту и који ће бити конкурентни на домаћем и међународном тржишту рада.

У реализацији ове мисије Акадамије, уредништво Весника ће настојати да својим одговорним радом кроз активности матичног часописа оснажи истраживаче активности и сарадњу како унутар Академије, тако и са другим образовним и научним институцијама у земљи и иностранству. Са нестрпљењем очекујемо прилоге будућих аутора да својим радовима, чланцима и прегледима књига допринесу теорији и пракси оних области које су заступљене у часопису.

Секретар часописа