Центар за међународну сарадњу

Центар за међународну сарадњу прати реализацију међународне сарадње Академије са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству и другим субјектима. Центар се бави и развојем мeђунaрoдних aктивнoсти Академије у oблaсти нaстaвe, нaучнo-истрaживaчкoг и стручног рaдa и рaдa нa мeђунaрoдним прojeктимa сa пoсeбним фoкусoм нa мeђунaрoднe прojeктe зa унaпрeђeњe нaстaвнoг прoцeсa и мoбилнoсти. Центар oргaнизује усaвршaвaње студената, нaстaвнoг и нeнaстaвнoг oсoбљa у инoстрaнству и прaти мeђунaрoднe рaзмeнe (мoбилнoст) студeнaтa кoja сe спрoвoди на Академији.

 

Руководилац

  • др Јана Цвијић Родић, проф. с.с.
    Контакт: jana.cvijic@bpa.edu.rs

Координатор

  • мр Весна Јокановић, проф. с.с.
    Контакт:vesna.jokanovic@bpa.edu.rs