Ерасмус изјава

ИЗЈАВА О ЕРАЗМУС ПОЛИТИЦИ

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија (БАПУСС) реализује своју мисију и циљеве у складу са признатим ЕУ стандардима и вредностима. Овај правац дефинисан је Стратегијом интернационализације као и Правилником о мобилности. Њена визија заснована је на идеји флексибилне и отворене високошколске институције која негује подстицајно образовно окружење. Главни циљ јесте модернизација наставних планова и програма и активно учешће у развоју индустрија у домену пословања, визуелних уметности и дизајнa, креативних уметности и информационих технологија.

Дугорочни стратешки циљ је развој и реализација програма мобилности студената на свим нивоима студија. Наша стратегија институционалне интернационализације и модернизације се реализује кроз:

- Склапање билатералних споразума о сарадњи са страним институцијама за заједничко јачање капацитета и развој наставних планова и програма кроз КА2 пројекте.

- Умрежавање са страним организацијама и институцијама и чланство у релевантним међународним професионалним организацијама и удружењима.
- Учешће у програмима мобилности ЕУ на основу сличности образовних система. Учешће у Еразмусу помоћи ће нам да изградимо Европски образовни простор кроз:

1. Превазилажења постојећег јаза у вештинана и промовисање изврсности у њиховом развоју.

Наша методологија наставе комбинује теоријско знање са развојем практичних вештина усмерених на решавање проблема у реалном свету, управљање сложеним информацијама, предузимање иницијативе, креативно размишљање и ефикасну комуникацију, заједно са развојем дигиталних компетенција на високом нивоу. Сарадња између високог образовања, истраживачких институција и предузећа доводи до унапређења истраживачких способности студената и наставника.

2. Изградњу инклузивних и међусобно повезаних система високог образовања

Академија настоји да креира инклузивно и међусобно повезано окружење за интеркултуралну и међуинституционалну размену за све студенте и запослене, на основу њихових талената и рада, а не њиховог порекла, промовишући на тај начин једнакост и недискриминацију.

3. Допринос иновацијама

Главни циљ Академије, модернизација њених наставних планова и програма и развој и иновације у приоритетним секторима (бизнис, визуелне уметности и дизајн, ИТ и креативна индустрија), остварује се кроз праћење нових перспектива и узимање учешћа у свим активностима високошколских установа - образовању, истраживању и сарадњи на глобалном нивоу. Кроз свој Центар за стручну праксу и каријерно вођење, Центар за стране језике, ПројектАрт центар, Центар за развој, квалитет и пројекте, БАПУСС жели повезати образовни процес са активностима у широј заједници.

4. Подршку ефикасним и делотворним системима високог образовања

Потенцијал Академије да пружи изврсност у компетенцијама зависи од одговарајућих људских и финансијских ресурса, подстицаја и награда. Наш институционално вођство и ефикасна међународна сарадња и управљање ресурсима имали би користи од увида у добре праксе у партнерским институцијама. Еразмус+ ће помоћи БАПУСС да развија нове идеје, упоређује, развија и заједнички креира релевантне програме, а да наше студенте и особље унапреди у целоживотне ученике и компетентне и запошљиве грађане света.

Развој међународне сарадње и мобилности је од великог значаја за даље унапређење и јачање општих стандарда образовања и истраживања на БАПУСС, тако да наша институција подстиче развијање међународних квалификација, познавање страних језика и стицање интеркултурних компетенција међу циљним групама у оквиру овог програма, а то су запослени и студенти .

Програми мобилности КА1 отварају простор за активности образовања и стручне обуке, док учешће у пројектима стратешког партнерства КА2 пружа велике могућности за иновације и добре праксе.

Академија ће посебно подстаћи учешће у Еразмус+ пројектима, као што су КА1 пројекти мобилности у сврху учења, КА2 пројекти - Партнерство за сарадњу и размену пракси, Партнерство за изврсност и Партнерство за иновације.

Програми мобилности КА1 отварају простор за активности образовања и стручне обуке, док учешће у пројектима стратешког партнерства КА2 пружа велике могућности за иновације и добре праксе.

Запослени на БАПУСС који учествују у мобилности требало би да допринесу интернационализацији и модернизацији високог образовања. Наставници ће стећи нове увиде за побољшање наставних садржаја предмета, док ће ненаставно особље подићи ниво функционисања организације у међународним активностима. Мобилност наставног особља резултираће заједничким наставним програмима и истраживачким пројектима. Очекује се да ће студенти који учествују у програмима мобилности подстаћи друге колеге да учествују у будућим пројектима и бити прави амбасадори који ће ширити позитивно искуство мобилности у широј заједници. Посебан нагласак стављен је на гарантовање недискриминације, једнакости и пуног међународног учешћа за све угрожене категорије ученика.

Добар пример практичне примене било је учешће Одсека за уметност и дизајн (бивша Висока школа ликовних и примењених уметности) у двогодишњем КА2 пројекту стратешког партнерства „ArtNeighboryouth” као придруженог партнера. Циљ пројекта, реализованог од 2015. до 2017., који укључује партнере из четири земље (Белгија, Бугарска, Словенија и Србија), била је размена искустава и знања, као и креирање нових методологија ликовног образовања омладинског уметничког радника. То је био сјајан пример грађанске ангажованости за наше студенте, где су искусили дубље разумевање важности активизма у друштву. Пројект је оцењен високом оценом, са предлогом за његов даљи наставак и развој. Завршна публикација уграђена је у наставне програме Универзитета у Лимбургу-Леувену (Белгија) и Одсека за уметност и дизајн БАПУСС и успешно је презентирана у Србији путем масовних и друштвених медија, научних скупова и сајмова образовања.

Утицај учешћа у програмима Еразмус + на нашу институцију првенствено се очекује у области унапређења нивоа предавања, учења и истраживања и њиховог подизања на ниво међународних стандарда кроз иновацију студијских програма и наставних планова, подизање нивоа и професионалне репутације запослених и њихових академских, професионалних и каријерних компетенција и развој културно осетљивих и интеркултурално компетентних студената који се оспособљавају да функционишу у међународним и мултикултурним друштвима. Поврх тога, са становишта новоосноване Академије, имаће велики утицај на рад ненаставног особља кроз организационо унапређење и свеукупну модернизацију њихових активности.

Главни стратешки циљеви у периоду 2021-2027. године имају за циљ промовисање мобилности студената и особља, пружање низа могућности мобилности, повећање учешћа у програмима мобилности, интернационализација наставног плана и програма, повећање квалитета и обима међународне сарадње, партнерстава и учешћа у међународним пројектима. Планирани циљеви укључују:
- Постизање 10% одлазне мобилности студената (дужи боравак);
- Постизање 20% мешовите мобилности;
- Настојање да најмање 1/5 нашег особља стекне међународно искуство (подучавање, обука, истраживање итд.);
- Улагање у потребни оквир и алате, развој наставних планова и програма и развој снажне мреже која би покривала и подржала подручја из домена међународних компетенција;
- Интерни надзор међународне мобилности и сарадње; Оснивање форума од стране Канцеларије за међународну сарадњу посвећеног разматрању аспеката квалитета и за редовно оцењивање попуњености програма мобилности. На такав начин Канцеларија за међународну сарадњу ће обезбедити јасан механизам за којим ће административно особље БАПУСС бити упућивано у евенуталне проблеме, истовремено поштујући поверљивост података;
- До 2025. Академија треба да предузме кораке за примену аутоматског међусобног признавања; - Предузимање активних мера за спровођење захтева за управљање дигиталном мобилношћу, Еразмус без папира и Европска студентска картица;
- Прихватање и примена ОЛС-а – Језичке подршке и ЛМС
- Система управљања учењем страних језика;
- Промоције активности које побољшавају вештине и компетенције активног грађанства;
- Увођење, промоција и имплементација програма Еразмус + виртуелне размене.