Испитна питања и упутство за испит Радно право код др Јеринић Небојше

Поштоване колеге,

У наставку обавештења објављујемо испитна питања из предмета Радно право за усмени део испита, као и остатак упутства за испит:

 1. Извори радног права
 2. Појам радног односа
 3. Појам и врсте запослених
 4. Појам и врсте послодаваца
 5. Заснивање раадног односа
 6. Појам уговора о раду
 7. Ступање на рад
 8. Врсте радног односа
 9. Рад ван радног односа
 10. Одмори, одсуства и празници
 11. Зарада, накнада зараде и друга примања
 12. Престанак радног односа
 13. Радни односи у државним органима
 14. Појам државних службеника и намештеника
 15. Попуњавање слободних радних места
 16. Одговорност државних службеника
 17. Престанак радног односа државних службеника
 18. Одлучивање о правима и дужностима државних службеника
 19. Синдикат запослених
 20. Удружење послодаваца
 21. Колективни уговор
 22. Право на штрајк
 23. Здравствено осигурање
 24. Пензијско и инвалидско осигурање

Усмени испит се одржава искључиво за колеге које претендују на оцене 9 и 10. Колеге које су испуниле предиспитне обавезе могу на самом испиту на основу остварених бодова да добију оцену, сходно следећој скали бодова:

1. 12 - 17 - 6

2. 18 - 24 - 7

3. 25 - 30 - 8

Колеге које нису испуниле неки део предиспитних обавеза, а не претендују на 9 и 10, на испиту ће писмено полагати део испита који нису положили преко колоквијума.

Обавештење се односи на: