ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕДАВАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ВРЕДНОВАЊЕ КОМПАНИЈА

Oбавештавају се студенти да ће се предавања из предмета Вредновање компанија реализовати консултативно ( у термину консултација предметних професора) и online ( презентације на сајту), и то на следећи начин:

Предиспитне обавезе за предмет „Вредновање компанија“

Сви студенти који су на:

Специјалистичким или мастер студијма положили испите из предмета:

 • Менаџерско рачуноводство или
 • Финансијска анализа и интерна ревизија

На основним студијама положили испите из предмета:

 • Управљачко рачуноводство или
 • Анализа пословања

Ослобођени су првог колквијума који се односи на Финансијску анализу и то им се признаје као први модул. У циљу добијања бодова за предиспитне активностисви, на располагању су презентације на сајту Академије у одељку предмети.

Презентације обухватају следеће наставне јединице:

1. Финансијски извештаји као подлога за процену вредности компанија – Рацио анализа

2. Значај Левериџа и З – скора у поступку процене компанија

3. Извештај о новчаним токовима

4. Методе процене

5. Дисконтна стопа

6. Метод мултипликатора и

7. Метод ликвидационе вредности у процени вредности компанија

Наставну област по овим јединицама студент покрива израдом семинарског рада на одобрену тему, који доставља на е-mail адресу : zdravka.petkovic@bpa.edu.rs

Радови треба да буду са уредно наведеним позивима на коришћену литературу у висини једног ауторског рада.

МОГУЋЕ ТЕМЕ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА СУ:

1. Анализа финансијских извештаја у сврху процене вредности предузећа

2. Примена Левериџа и З-скора у сврху процене вредности предузећа

3. Извештај о новчаним токовима као основа за предвиђање новчаних токова на примеру предузећа

4. Задаци и улога проценитеља у сврху процене вредности предузећа

5. Метода дисконтованог новчаног тока и њена примена

6. Процена вредности капитала предузећа

7. Процена вредности предузећа ( на примеру неког предузећа)

8. Процена вредности акција предузећа

9. Анализа имовинског положаја предузећа

10. Примена метода ликвидационе вредности у процени вредности предузећа

11. Процена тржишне вредности непокретности

12. Методе процене вредности непокретности

13. Фер вредност непокретности

14. Коме је и када процена потребна?

Студент може и сам да предложи тему у оквиру наведених наставних јединица.

Напомена:

- Семинарски рад мора имати насловну страну, садржај, увод, разраду, закључак и литературу.

- Укупан број страна целог семинарског рада (који укључује насловну страну, садржај, текст рада и литературу) не може имати мање од 18 страна.

- Строго забрањено преписивање без навођења извора у фуснотама.

- Обавезне фусноте.

- Обавезно коришћење основне литературе и још најмање пет извора (из других уџбеника, са интернет сајтова, чланака и сл.).

Све радове са урађеним презентацијама у Power Point-у можете послати на е-mail адресу: zdravka.petkovic@bpa.edu.rs

Прихваћени и позитивно оцењени семинарски радови улазе у финалну оцену предмета.

За све додатне информације и помоћ можете се обратити путем електронске поште.

Др Здравка Петковић проф.с.с.

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА

 1. Полазна претпоставка израде семинарског рада

  • Семинарски рад мора бити написан самостално.
  • Преписивање из књига или чланака, без јасног навођења извора, представља плагирање и забрањено је.
  • Свако преписивање радова, преузимање радова са интернета, њихово копирање и представљење својим и сл., није прихватљиво. У том случају, семинарски рад се враћа студенту, без прегледања.

 1. Циљеви семинарског рада

Основни циљ писања семинарског рада је припрема студената за самостално писање будућих есеја, стручних мишљења, завршних мастер и специјалистичких радова и сл. Осим тога, добро написан семинарски рад подиже завршну оцену из предмета.

 1. Тема

Тема семинарског рада се бира од понуђених на сајту (предмета) БАПУСС – а или се договара са предметним професорима. Изабрана тема мора имати базичну везу с наставним програмом односног предмета.

 1. Структура рада

Семинарски рад садржи следеће делове:

 1. Насловну страну,
 2. Садржај,
 3. Увод,
 4. Обраду ,
 5. Закључак и
 6. Списак литературе.

- Насловна страна

Насловна страна треба да садржи следеће основне податке: Београдска пословна школа

– Висока школа струковних студија, назив семинарског рада, (предмет, у овом случају Менаџерско рачуноводство), име кандидата, број индекса, име наставника пред којим се брани семинарски рад и место и датум израде.

- Садржај

У садржају су наведени називи основних делова рада, тзв. поднаслови обележени бројевима страница на којима се ти делови налазе.

- Увод

Увод представља полазну основу у изради семинарског рада. У њему се апострофира значај изабране теме и редослед према коме ће бити обрађена материја у делу који обрађује тему. Добро написани семинарски рад систематски обрађује елементе теме семинарског рада, који су назначени у уводу, како би се добила складна целина.

- Обрада теме

Увод рада мора бити усклађен са централним делом рада. У централном делу рада, студенти показују стечена знања из предмета, тако што обрађујутему, насистематски и што убедљивији начин. Прво се дефинишу појмови, затим се формулишу претпоставке, а затим се из претпоставки изводе логични закључци који могу бити појачани илустративним примерима. Овај део текста има више целина које морају бити нумерички означене, у складу са садржајем.

- Закључак

Закључак садржи сва кратко написана, основна сазнања о предмету семинарског рада до којих је студент дошао током његове израде. Такође, осим основних сазнања која се односе на појединачне целине централног дела семинарског рада, студенти би требало да дају (општи) генерални закључак у вези с налазима до којих су дошли.

- Списак литературе (Литература)

Литература представља списак свих књига, чланака, монографија и интернет страна које су студенти користили током израде рада. Пожељно је да литература буде поређана азбучним или абецедним редом и с потпуним информацијама о аутору, називу, издавачу, месту и години издања.

 1. Форма рада

Семинарски рад би требало да буде написан на 10 до 15 куцаних страна текста. Користи се стандардни проред (1,5), неки од уобичајених фонтова (ariel, times new roman, cambria, calibri и слично), а величина фонта је 12.

 1. Цитирање

Цитирање радова је пожељно. Цитат значи да је део одређеног рада или књиге преписан, али на дозвољен начин, уз јасно навођење аутора и дела у фусноти семинарског рада. Ипак, цитати не би требало да прелазе више од 15% семинарског рада.

 1. Процедура слања, прегледања и оцене рада

Након избора теме, рад се, у зависности од изабраног ментора, шаље на е-mail адресу изабраног наставника, који прегледа рад, а затим, уколико је неопходно, наставник даје одређене сугестије, како би се подигао квалитет рада, које враћа студенту, електронским путем. Студент је дужан да поступи по сугестијама. Уколико и након исправки рад не задовољава критеријуме, сматра се да студент није успешно написао семинарски рад.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ:

Др Здравка Петковић, проф.с.с.

Др Милош Павловић, проф.с. с.

Обавештење се односи на: