ПОСЛОВНО ПРАВО /ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂ. ПРИВ. ПРАВА - испитна питања за студенте који су положили 3 колоквијума, а нису одбранили семинарски рад

ПОСЛОВНО ПРАВО /ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂ. ПРИВ. ПРАВА

испитна питања за студенте који су положили 3 колоквијума, а нису одбранили семинарски рад

1. део

Друштво са ограниченом одговорношћу

Акционарско друштво

Стечај и ликвидација

2. део

Уговор о продаји

Уговор о франшизингу

Уговори о превозу у поморском саобраћају

3. део

Појам и врсте банкарских послова

Меница

Испитивач приликом полагања врши избор једног од наведених питања.

Обавештење се односи на: