Стручна пракса и каријерно вођење

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија (у даљем тексту Академија), наставним планом и програмом предвидела је да студенти одређено време проведу на стручној пракси у Центру за практично образовање (привредни и други субјекти, државни органи, предузећа и установе).

Стручна пракса представља вид практичног учења који подразумева боравак у Центру за практично образовање, где се студент упознаје са начином пословања, учествујући у свакодневним активностима, непосредно посматрајући запослене, али и обављајући задатке мање или веће сложености.

Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручног знања и научних сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Основни циљеви обављања стручне праксе су: омогућити студентима да у току обављања стручне праксе сагледају примену различитих знања у функционисању организације на свим њеним нивоима; помоћи студентима у процесу изградње и јачања самопоуздања кроз употребу знања и вештина стечених током студија; омогућити студентима да кроз преузимање свакодневних одговорности за одређене послове разумеју окружење организације и различите радне амбијенте; пружити студентима прилику за истраживање и стицање реалног радног искуства што је од изузетног значаја за наредну фазу њихове професионалне каријере и образовање током читавог живота.

Студенти који обаве стручну праксу у организацији Академије, добијају одговарајући сертификат који представља доказ да су стекли одређено практично знање у компанији или институцији у којој су обавили стручну праксу.

Пријаву за обављање стручне праксе студенти могу поднети Студентској служби (стручна пракса) у канцеларији у приземљу (преко пута А5 и А6) сваким радним даном од 11.00 до 13.00 часова, у периоду од 01.10. до 28.02. текуће школске године (зимски семестар).

Студeнти мoгу пoднeти приjaву зa oбaвљaњe стручнe прaксe у гoрe нaвeдeнoм рoку, oсим ако у сaмoj Пoнуди ниje oдрeђeн нeки други рoк.

Пријаву за обављање стручне праксе у организацији Академије студенти могу поднети искључиво за оне компаније и институције које се налазе на листи Понуде стручне праксе.

Листа Понуде компанија и институција прошириваће се сходно новим уговорима о сарадњи.

Студенти ће бити распоређени на обављање стручне праксе у ону компанију или институцију коју су навели приликом подношења пријаве, сходно тренутној расположивости.

Студентима који се пријаве за обављање стручне праксе, а затим без одговарајућег оправдања откажу пријаву, биће онемогућено да обаве стручну праксу у организацији Академије.

Руководилац за стручну праксу и каријерно вођење

  • др Снежана Лекић
    Контакт: snezana.lekic@bpa.edu.rs
Рб. Основне струковне студије - Наставни план и програм до 2017 Документ
1 Упутство за израду Пројектног рада
2 Техничко упутство за израду Дипломског рада
3 Насловна страна Пројектног рада
4 Насловна страна Дипломског рада
Рб. Основне струковне студије - Наставни план и програм од 2017 Документ
1 Упутство за израду Пројектног рада
2 Насловна страна Пројектног рада
Рб. Специјалистичке струковне студије Документ
1 Упутство за израду Пројектног рада
2 Упутство за израду Завршног рада
3 Насловна страна Пројектног рада
4 Насловна страна завршног рада
Рб. Мастер струковних студија Документ
1 Упутство за израду Пројектног рада
2 Tехничко упутство за израду завршног мастер рада
3 Насловна страна Пројектног рада
4 Насловна страна мастер рада