Стручна пракса коју организује Академија пословних струковних студија

Процедура и потребна документа

 

Студент се пријављује за обављање стручне праксе у организацији Академије тако што Студентској служби (стручна пракса) подноси Захтев за обављање стручне праксе.

Студент Захтев за обављање стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице Академије и предаје га Студентској служби (стручна пракса) заједно са доказом о уплати у сврху организовања наставе и стручне праксе (Ценовник).

Академија сваке школске године (01.11.) обавештава студенте о расположивим центрима за практично образовање (установе, предузећа и др.) са којима има претходно склопљене уговоре о обављању стручне праксе, истицањем актуелне Понуде стручне праксе на огласној табли и интернет страници Академије.

Студент се може пријавити на обављање стручне праксе само у Центру за практично образовање (установа, предузеће и др.) који је део Понуде стручне праксе.

Студентима који су распоређени у складу са истакнутом Понудом стручне праксе Студентска служба (стручна пракса) издаје следећа документа:

 1. Образац сагласности ментора праксе
 2. Упут за обављање стручне праксе 
  • Студент је дужан да Упут преда лицу задуженом за његов пријем (коментор) по доласку у Центар за практично образовање.
 3. Дневник стручне праксе
  • Опширније о Дневнику стручне праксе 
 4. Образац потврде о обављеној стручној пракси
 5. Анкетни упитник АНК-11 
 6. Анкетни упитник АНК-5 

Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и контролу ментора праксе, води Дневник праксе.

Након обављене стручне праксе, студент је дужан да ментору достави Дневник праксе на преглед и оверу.

Оверен Дневник стручне праксе, представља доказ о успешно реализованој стручној пракси за студенте свих степена студија, осим студената завршних година студија који осим Дневника праксе имају обавезу и да израде и одбране Пројектни рад.

Након израде Пројектног рада студент доставља ментору у два примерка:

 • Коначну верзију Пројектног рада на оцену,
 • Образац Вредновање стручне праксе студената.

Студент образац Вредновање стручне праксе студената купује на шалтеру скриптарнице Академије.

Студент Пројектни рад брани пред ментором.

Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво”.

Након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада, попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, као и доказ о уплати у сврху пријаве одбране пројектног рада (Ценовник), студент је дужан да достави Студентској служби (стручна пракса).

Рб. Назив документа Документ
1 Сагласност ментора праксе
2 Упут за обављање стручне праксе
3 Дневник стручне праксе
4 Опширније о Дневнику стручне праксе
5 Потврда о обављеној стручној пракси
6 Упутство за израду пројектног рада
7 Насловна страна пројектног рада
8 Анкетни упитник АНК-5
9 Анкетни упитник АНК-11
Рб. Назив компаније Документ
1 Kомпанијa “DELHAIZE SERBIA“
2 Kомпанијa “Europolis“
3 Kомпанијa “Orion telekom“
4 Kомпанијa Wiener Städtische осигурање
5 AIK банка
6 Градска општина Звездара
7 Erste банка
8 ЈКП Београдски водовод и канализациија
9 ЈКП „Градске пијаце“
10 ЈП „Пошта Србије“
11 ЈП „Србијашуме“
12 Комерцијална банка
13 Компанијa “TRANSFERA”
14 Медијска агенција „AS MEDIA“
15 Министартство спољних послова Република Србија
16 NLB банка
17 Компанија Новости
18 Предузеће AL GROSSO
19 Предузеће “TECHNOLUB”
20 Туристичка агенција VIVALDI GROUP
21 Туристичка организација Београда
22 Туристичка организација Србије
23 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
24 Управа царина
25 Хотел “88 ROOMS”
26 Хотел “CONTACT”
27 Хотел FALKENSTEINER
28 Хотел ИЗВОР
29 Хотел “MICROFINANCE GROUP”
29 ADDIKO банка
30 Директнa банка