Стручна пракса коју организује Београдска академија пословних и уметничких струковних студија

Процедура и потребна документа

 

Студент се пријављује за обављање стручне праксе у организацији Академије тако што Студентској служби (стручна пракса) подноси Захтев за обављање стручне праксе.

Студент Захтев за обављање стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице Академије и предаје га Студентској служби (стручна пракса).

Академија сваке школске године (01.10) обавештава студенте о расположивим центрима за практично образовање (установе, предузећа и др.) са којима има претходно склопљене уговоре о обављању стручне праксе, истицањем актуелне Понуде стручне праксе на огласној табли и интернет страници Академије.

Студент се може пријавити на за обављање стручне праксе само у Центру за практично образовање (установа, предузеће и др.) који је део Понуде стручне праксе. У зависности од могућности компанија и институција, студенти ће бити распоређени у изабране компаније или инстутуције. Од овог се може одступити у случају да компаније или инстутуције немају тренутне могућности за реализацију стручне праксе, и тада се студент преусмерава у другу компанију сходно њиховом студијском програму.

Студент се обавештава о месту и термину реализације стручне праксе. Распоређени студенти доносе доказ о уплати у сврху организовања наставе и стручне праксе у Студентску службу (стручна пракса), која им издаје следеће документа:

  1. Образац сагласности ментора праксе
  2. Упут за обављање стручне праксе
    • Студент је дужан да Упут преда лицу задуженом за његов пријем (коментор) по доласку у Центар за практично образовање.
  3. Дневник стручне праксе
    • Опширније о Дневнику стручне праксе
  4. Образац потврде о обављеној стручној пракси
  5. Анкетни упитник АНК-11
  6. Анкетни упитник АНК-5 (попуњавају га само студенти завршне године студија)

Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и контролу ментора праксе, води Дневник праксе.

Након обављене стручне праксе, студент је дужан да ментору достави Дневник праксе на преглед и оверу.

Оверен Дневник стручне праксе, представља доказ о успешно реализованој стручној пракси за студенте свих степена студија, осим студената завршних година студија који осим Дневника праксе имају обавезу и да израде и одбране Пројектни рад. Упутство за израду пројектног рада и насловна страна пројектног рада дати су на првој страни Стручна пракса и каријерно вођење у оквиру дела Израда завршног рада у односу на ниво студија и наставни план и програм.

Након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада, попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, као и доказ о уплати у сврху пријаве одбране пројектног рада (Ценовник), студент је дужан да достави Студентској служби (стручна пракса).

Рб. Назив документа Документ
1 Сагласност ментора праксе
2 Упут за обављање стручне праксе
3 Дневник стручне праксе
4 Опширније о Дневнику стручне праксе
5 Потврда о обављеној стручној пракси
6 Анкетни упитник АНК-5
7 Анкетни упитник АНК-11
Рб. Назив компаније Документ
1 Kомпанијa “DELHAIZE SERBIA“
2 Kомпанијa “Europolis“
3 Kомпанијa “Orion telekom“
4 Kомпанијa Wiener Städtische осигурање
5 AIK банка
6 Градска општина Звездара
7 Erste банка
8 ЈКП Београдски водовод и канализациија
9 ЈКП „Градске пијаце“
10 ЈП „Пошта Србије“
11 ЈП „Србијашуме“
12 Комерцијална банка
13 Компанијa “TRANSFERA”
14 Медијска агенција „AS MEDIA“
15 Министартство спољних послова Република Србија
16 NLB банка
17 Компанија Новости
18 Предузеће AL GROSSO
19 Предузеће “TECHNOLUB”
20 Туристичка агенција VIVALDI GROUP
21 Туристичка организација Београда
22 Туристичка организација Србије
23 Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
24 Управа царина
25 Хотел “88 ROOMS”
26 Хотел “CONTACT”
27 Хотел FALKENSTEINER
28 Хотел ИЗВОР
29 ADDIKO банка
30 Директнa банка