Стручна пракса (самостално)

Процедура и потребна документа

 

Студент може самостално и мимо истакнуте актуелне Понуде стручне праксе Академије, одабрати Центар за практично образовање (предузеће, установу и др.), са којим ће Академија накнадно склопити Уговор о обављању стручне праксе студената.

Након самосталног одабира Центра за практично образовање, Академија у име студента, закључује Уговор о обављању стручне праксе студената са наведеним Центром.

Уговор о обављању стручне праксе студената закључује се за временски период који минимално износи 120 сати или 15 дана, а у складу са наставним планом и програмом Академије.

Студент пре реализовања стручне праксе мора одабрати ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника Академије. Студент бира ментора прибављањем његове писмене сагласности. Давањем сагласности, ментор се обавезује да партиципира у изврšењу обавеза које студент има у току спровођења стручне праксе и израде Дневника праксе и Пројектног рада.

Студенти који су мимо истакнуте Понуде стручне праксе самостално одабрали Центар за практично образовање, са којим је Академија накнадно склопила Уговор о обављању стручне праксе студената, Студентској служби (стручна пракса) достављају примерак тог уговора на основу кога им Служба издаје следећа документа:

  1. Упут за обављање стручне праксе
    • Студент је дужан да Упут преда лицу задуженом за његов пријем (коментор) по доласку у Центар за практично образовање.
  2. Дневник стручне праксе
    • Опширније о Дневнику стручне праксе
  3. Образац потврде о обављеној стручној пракси
  4. Анкетни упитник АНК-11
  5. Анкетни упитник АНК-5 (попуњавају га само студенти завршне године студија)

Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и контролу ментора праксе, води Дневник праксе.

Након обављене стручне праксе, студент је дужан да ментору достави Дневник праксе на преглед и оверу.

Оверен Дневник стручне праксе, представља доказ о успешно реализованој стручној пракси за студенте свих степена студија, осим студената завршних година студија који осим Дневника праксе имају обавезу и да израде и одбране Пројектни рад. Упутство за израду пројектног рада и насловна страна пројектног рада дати су на првој страни Стручна пракса и каријерно вођење у оквиру дела Израда завршног рада у односу на ниво студија и наставни план и програм.

Након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада, попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, као и доказ о уплати у сврху пријаве одбране пројектног рада (Ценовник), студент је дужан да достави Студентској служби (стручна пракса).

Рб. Назив документа Документ
1 Уговор о обављању стручне праксе
2 Сагласност ментора праксе
3 Упут за обављање стручне праксе
4 Дневник стручне праксе
5 Опширније о Дневнику стручне праксе
6 Потврда о обављеној стручној пракси
7 Анкетни упитник АНК-5
8 Анкетни упитник АНК-11