Финансије, рачуноводство и банкарство (2017. год.)-осс

Циљ студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство јесте образовање савремено едукованих стручњака из области опште и пословне економије, финансија, рачуноводства, банкарства и фискалне економије ради оспособљавања за непосредно обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем квантитативних метода, пословних стратегија, као и савремених техника, модела и процедура.

Исход процеса учења су кадрови оспособљени за практичан рад и обављање економских, финансијско-рачуноводствених, банкарских послова, послова осигурања и послова фискалне економије.

По завршетку студијског програма, студент је компетентан да обавља: економске аналитичко-планске и финансијско-рачуноводствене послове, инвестиционе прорачуне, израду квантитативних и квалитативних (дескриптивних) аналитичких и финансијско-рачуноводствених извeштаја, интерну и екстерну ревизију, процену вредности, кредитне способности и ризика привредних субјеката, рачуноводствену и пореску евиденцију, послове осигурања и тарифне обрачуне, банкарске, берзанске и брокерско-дилерске, као и кредитне, депозитне, форфетинг, франшизинг послове, и друго.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)

Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)

Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (32 бода)

 

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 7
3 147 МАТЕМАТИКА 1 3 + 2 7
4 545 УВОД У ПОСЛОВНУ ИНФОРМАТИКУ 1 3 + 2 6
5 006 РАЧУНОВОДСТВО 2 3 + 2 6
6 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 3 + 2 5
7 418 ПОСЛОВНО ПРАВО 2 2 + 2 6
8 548 ФИНАНСИЈСКА СТАТИСТИКА 2 2 + 2 6
9 Изборни 1 2 2 + 1
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 1 6
515 ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 2 2 + 1 6
Факултативни
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
550 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
542 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА 2 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
10 007 МЕНАЏМЕНТ 3 3 + 2 6
11 029 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 3 2 + 2 6
12 074 ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 3 3 + 2 7
13 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3 3 + 2 6
14 Изборни 2 3 2 + 2
059 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 3 2 + 2 6
091 МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 3 2 + 2 6
476 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 2 + 2 6
477 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 2 + 2 6
478 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 3 2 + 2 6
479 ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ 3 2 + 2 6
489 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 3 2 + 2 6
491 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ 3 2 + 2 6
492 ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ 3 2 + 2 6
522 МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊЕ 3 2 + 2 6
15 030 ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 4 3 + 2 6
16 076 МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 4 3 + 2 7
17 537 ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГА 4 3 + 2 6
18 Изборни 3 4 3 + 2
015 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 4 3 + 2 6
042 МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА 4 3 + 2 6
045 ЛОГИСТИКА 4 3 + 2 6
060 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 3 + 2 6
431 ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА 4 3 + 2 6
481 ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 4 3 + 2 6
494 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 4 3 + 2 6
531 ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА 4 3 + 2 6
538 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 4 3 + 2 6
Факултативни
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 3 2 + 2 0
551 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 2 ГОДИНА 4 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Завршетком студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.