Информациони системи (2020. год.)-мсс

Циљ мастер студијског програма ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ јесте стицање најновијих знања и вештина из области информационих система, упознавање и овладавање напредним методама и техникама и оспособљавање студената за успешну примену стечених знања и вештина у пракси.

Исход процеса учења – стварање компетентних мастер инжењера за информационе системе за ефективно и ефикасно укључивање у пословне процесе у глобалном пословном окружењу. Након завршених студија на мастер студијском програму Информациони системи, студенти се оспособљавају за обављање комплексних задатака у области информационих система користећи савремене информационе технологије. Студијски програм ће омогућити студентима сагледавање, разумевање и овладавање сложеним теоретским и практичним знањем и вештинама.

Студенти ће, између осталих, стећи следеће предметно-специфичне способности и стручне компетенције:

• прикупљање, анализа и спецификација корисничких захтева и моделовањe софтвера који те захтеве треба да подржи;

• специфицирање и структурирање захтева за подацима и информацијама користећи одговарајуће технике концептуалног моделовања;

• руковођења пројектима развоја информационих система;

• разумевање суштинске системске и мрежне технологије, са акцентом на клауд рачунарство;

• развијање логичког и физичког нивоа представљања базе података;

• разумевање и решавање проблема процеса анализе, пројектовања, одржавања, организовања и управљања информационим системима;

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 3 обавезна предмета, један изборни предмет (28 бодова)

Други семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса  (32 бода)

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (27 бодова)

Четврти семестар: 1 обавезни предмет, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад, завршни рад   (33 бода)

 

Завршетком студијског програма Информациони системи мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер инжењер информационих система  и 120 ЕСПБ.

Напомена: Завршни рад (МАС.) који носи 6 ЕСПБ састоји се од 2 дела (Предмет завршног рада и Завршни рад) од којих сваки носи по 3 ЕСПБ.