Јавна управа, порески и царински системи (2017. год.)-ссс

Циљ студијског програма ЈАВНА УПРАВА, ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМИ jесте образовање савремено едукованих стручњака из области јавне управе за рад у државној администрацији, у привредним друштвима, на пословима разноврсне државне и недржавне јавне управе, те оспособљавање стручњака за рад и функционисање у комплексној области пореза и царина, посебно за рад у органима пореске и царинске управе, специјализованим царинским агенцијама (шпедицијама), код предузетника који се баве пословима царињења, пореском проблематиком, спољнотрговинским и девизним пословањем.

Пo oкoнчању студијскoг прoграма, студенти су oспoсoбљени да самостално дoнoсе oдлуке везане за ефикасно и сложено функционисање јавне управе, те законито поступање у примени института царињења, овладају техникама и вештинама реализације пoреске и царинске пoлитике, финансијскoг планирања, управљања новцем од пореза и царина, спољнотрговинским пословима и заштити од ризицима у пословању.

Први семестар: 3 обавезна предмета (28 бодова)

Други семестар: 1 обавезни предмет, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад, завршни рад   (32 бода)

 

Завршетком студијског програма Јавна управа, порески и царински системи специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни правник и 60 ЕСПБ.