Маркетинг и трговина (2017. год.)-осс

Сврха студијског програмa Mаркетинг и трговина јесте да студентима пружи теоријска и практична знања из области маркетинга и трговине у савременом пословном окружењу; да их оспособи за ефикасно обављање све сложенијих послова из области трговинског (набавног и продајног) пословања, са тежиштем на кључне продајне активности и активности маркетинга, укључјујући функције анализе набавног и продајног, домаћег и иностраног тржишта и конкуренције, активности одређивања цена, маркетинг логистике и основних елемената интегрисаних маркетинг комуникација

Након завршетка студијског програма Маркетинг и трговина студент може радити као аналитичар тржишта, референт продаје, тржишни заступник; комерцијалиста, референт набавке, менаџер продајног објекта, менаџер категорије производа; бренд менаџер; портфолио менаџер. Поред тога, може да обавља послове планирања набавног и продајног асортимана, послове калкулисања набавних цена, одређивања продајних цена, послове из области маркетиншких комуникација (креирања плана пропагандних активности, послове директног маркетинга, односи с јавношћу, управљања односима са купцима), послове маркетинг истраживања, послови из домена физичке дистрибуције, управљања залихама и другим активности из домена маркетинг логистике.

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)

Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (28 бодова)

Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (32 бода)

 

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 7
3 007 МЕНАЏМЕНТ 1 3 + 2 6
4 Математика 1 3 + 2
185 МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ 1 3 + 2 7
889 MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) 1 3 + 2 7
5 008 МАРКЕТИНГ 2 3 + 2 6
6 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 3 + 2 5
7 275 ОСНОВИ СТАТИСТИКЕ 2 3 + 2 6
8 544 ТРГОВИНСКО ПРАВО 2 2 + 2 6
9 Изборни 1 2 2 + 1
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 1 6
515 ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 2 2 + 1 6
Факултативни
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
550 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
542 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА 2 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
10 046 ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА 3 3 + 2 7
11 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3 3 + 2 6
12 522 МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊЕ 3 2 + 2 6
13 525 ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 3 2 + 2 6
14 Изборни 2 3 2 + 2
029 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 3 2 + 2 6
059 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 3 2 + 2 6
091 МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 3 2 + 2 6
476 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 2 + 2 6
477 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 2 + 2 6
478 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 3 2 + 2 6
479 ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ 3 2 + 2 6
489 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 3 2 + 2 6
491 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ 3 2 + 2 6
492 ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ 3 2 + 2 6
15 006 РАЧУНОВОДСТВО 4 3 + 2 6
16 042 МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА 4 3 + 2 6
17 524 МЕНАЏМЕНТ ПРОДАЈЕ 4 3 + 2 7
18 Изборни 3 4 3 + 2
015 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 4 3 + 2 6
030 ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 4 3 + 2 6
045 ЛОГИСТИКА 4 3 + 2 6
060 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 3 + 2 6
431 ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА 4 3 + 2 6
481 ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 4 3 + 2 6
494 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 4 3 + 2 6
531 ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА 4 3 + 2 6
538 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 4 3 + 2 6
Факултативни
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 3 2 + 2 0
551 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 2 ГОДИНА 4 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.