Порези и царине (2017. год.)-осс

Циљ студијског програма Порези и царине јесте образовање и оспособљавање стручњака за рад у комплексној области пореза и царина, посебно за рад у државној администрацији (првенствено пореске и царинске управе), у привредним друштвима, специјализованим царинским агенцијама (шпедицијама), код предузетника који се баве пословима царињења, пореском проблематиком, спољнотрговинским и девизним пословањем.

Студенти су оспособљени за обављање послова из области пореске и царинске проблематике, вођење пореског, управног и царинског поступка, обрачун царина и ПДВ-а, јавних финансија, рачуноводства, ревизије, планирања, процене имовине и ствари, кредитне политике. Студенти су oспoсoбљени да дoнoсе oдлуке o најефикаснијем поступку царињења и примене технике и вештине на пoслoвима реализације пoреске и царинске пoлитике, финансијскoг планирања, управљања новцем од пореза и царина као доминантних облика јавних финансија, спољнотрговинским пословима, ризицима у пословању и осигурањем од предметних ризика.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 4 обавезна предмета (27 бодова)

Други семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (33 бода), два факултативна страна језика

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 4 обавезна предмета, 1 изборни предмет (31 бод)

Четврти семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет, стручна пракса (29 бодова), два факултативна страна језика

ТРЕЋА ГОДИНА:

Пети семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (29 бодова)

Шести семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад  (31 бод)

 

Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
1 001 ЕКОНОМИЈА 1 3 + 2 7
2 002 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА 1 3 + 2 7
3 007 МЕНАЏМЕНТ 1 3 + 2 6
4 Математика 1 3 + 2
185 МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ 1 3 + 2 7
889 MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) 1 3 + 2 7
5 262 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 2 3 + 2 5
6 532 ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ СИСТЕМА 2 3 + 2 6
7 536 ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА 2 2 + 2 6
8 539 РАЧУНОВОДСТВО ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 2 2 + 2 6
9 Изборни 1 2 2 + 1
003 СОЦИОЛОГИЈА У БИЗНИСУ 2 2 + 1 6
008 МАРКЕТИНГ 2 2 + 1 6
515 ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 2 2 + 1 6
Факултативни
265 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
550 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 1 2 2 + 2 0
542 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 1 ГОДИНА 2 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60
Рб. Шифра Предмета Семестар Број часова ЕСПБ
10 059 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 3 2 + 2 6
11 416 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 3 3 + 2 6
12 526 ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ 3 2 + 2 6
13 533 ПОРЕСКИ СИСТЕМ 3 3 + 2 8
14 Изборни 2 3 2 + 2
029 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 3 2 + 2 6
091 МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 3 2 + 2 6
476 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 2 + 2 6
477 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 3 2 + 2 6
478 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 3 2 + 2 6
479 ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ 3 2 + 2 6
489 МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 3 2 + 2 6
491 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ 3 2 + 2 6
492 ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ 3 2 + 2 6
522 МАРКЕТИНГ КОМУНИЦИРАЊЕ 3 2 + 2 6
15 400 ОСНОВИ СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ 4 3 + 2 6
16 431 ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ЕВИДЕНЦИЈА 4 3 + 2 6
17 531 ОСНОВИ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА 4 3 + 2 6
18 Изборни 3 4 3 + 2
015 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 4 3 + 2 6
030 ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 4 3 + 2 6
042 МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА 4 3 + 2 6
045 ЛОГИСТИКА 4 3 + 2 6
060 ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 3 + 2 6
481 ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 4 3 + 2 6
494 МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА 4 3 + 2 6
538 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 4 3 + 2 6
Факултативни
397 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 3 2 + 2 0
551 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 СТРУЧНА ПРАКСА (СА) 2 ГОДИНА 4 0 + 8 4
Укупно ЕСПБ 60

Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.

Завршетком студијског програма Порези и царине основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.