Пословна економија (2017. год.)-мсс

Циљ студијског програма ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА јесте образовање струковних мастер економиста из области пословне економије који ће примењивати савремене концепте, методе и технике у доношењу рационалних оперативних и стратешких пословних одлука у предузећима из реалног и финансијског сектора у складу са захтевима савременог пословног окружења.

Исход процеса учења јесте компетентан струковни мастер економиста који може да креира, вреднује и имплементира стратешке и важније тактичке пословне одлуке у складу са дугорочним циљевима и расположивим ресурсима предузећа из различитих привредних грана и области.

Студенти ће стећи компетенције да обављају рачуноводствене, финансијске, комерцијалне и друге послове предузећа из различитих привредних грана и области, да разумеју кључне фазе у процесу пословног одлучивања, да примене савремене методе у доношењу пословних одлука и у рационализацији производње и вршења услуга, да при креирању пословних стратегија узму у обзир повезаност и релативни значај појединих пословних функција и ресурса предузећа, да приликом доношења важнијих пословних одлука узму у обзир дугорочне циљеве предузећа, да доносе оперативне и стратешке одлуке из домена набавног, продајног и финансијског пословања и да при томе узму у обзир захтеве саврмене филозофије маркетинга.

ПРВА ГОДИНА:

Први семестар: 4 обавезна предмета (28 бодова)

Други семестар: 2 обавезна предмета, 2 изборна предмет, стручна пракса  (32 бода)

ДРУГА ГОДИНА:

Трећи семестар: 3 обавезна предмета, 1 изборни предмет (29 бодова)

Четврти семестар: 1 обавезни предмет, 2 изборна предмета стручна пракса и пројектни рад, завршни рад   (31 бод)

 

Завршетком студијског програма Пословна економија мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер економиста и 120 ЕСПБ.