Рачуноводство контрола и ревизија (2017. год.)-ссс

Циљ студијског програма РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА јесте образовање савремено едукованих стручњака из области рачуноводства, контроле и ревизије ради оспособљавања за непосредно обављање сложених аналитичких послова и решавање конкретних економско-финансијских проблема и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, како из јавног, тако и у домену приватног сектора, коришћењем квантитативних метода, пословних стратегија, савремених модела, техника и процедура.

Основни циљ студијског програма јесте упознавање студената са савременим теоријско-методолошким и практичним достигнућима у овим доменина и њихово оспособљавање да стечено знање и вештине из тих подручја успешно примене у пракси домаћих и иностраних предузећа на пословима формулисања и спровођења рачуноводствених политика, обликовања и прорачунавања новчаних токова, финансијског и рачуноводственог извештавања, управљања и мерења перформанси предузећа, управљачког рачуноводства, праћења стратегије пословања уз избор оптималне рачуноводствене политике, ревизије финансијских извештаја у различитим привредним и ванпривредним делатностима, као и на пословима руководиоца рачуноводства, ревизора, главног књиговође, главног контролора, аналитичара или/и планера.

Први семестар: 3 обавезна предмета (28 бодова)

Други семестар: 1 обавезни предмет, 2 изборна предмета, стручна пракса и пројектни рад, завршни рад   (32 бода)

 

Завршетком студијског програма Рачуноводство, контрола и ревизија специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни економиста и 60 ЕСПБ.