Пријемни испит

Вaжни датуми

 1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС у првом конкурсном року обавиће се 24, 25. и 26. јуна 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.
 2. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ одржаће се 2. јула 2020. године.
 3. ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 3. јула 2020. године.
 4. ПРИГОВОРИ на привремену ранг листу могу се поднети 4. јула 2020. године.
 5. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 6. јула 2020. године.
 6. УПИС ће се вршити 7, 8, 9. и 10. јула 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

Пријава на конкурс

Приликом пријаве на конкурс подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору (купује се у скриптарници Академије). Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000,00 динара: накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Академије пословних струковних студија Београд – одсек Београд или у било којој банци на ж.р. бр. 840-2105666-61 (напомена: приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.

Литература за припрему пријемног испита је доступна на адреси.

Упис кандидата

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплому о завршеној средњој школи, односно диплому о матурском испиту - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Образац шв-20 (2 комада) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 4. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 5. Доказ о уплати трошкова студија – уплата се врши у било којој банци, пошти или у просторијама школе. Школарина износи 80000,00 динара (приликом попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „01 - јединствени матични број грађана“ из личне карте). Школарину је могуће платити у целости или на више рата (2 или 5 рата).

Услови уписа

За упис у прву годину студија може конкурисати кандидат који има средње образовање. Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из два предмета.

 

Опције полагања пријемног испита

А - За студијске програме :     

 1. Менаџмент
 2. Финансије, рачуноводство и банкарство
 3. Маркетинг и трговина
 4. Порези и царине
 5. Менаџмент туризма

Кандидати слободно бирају 2 предмета од следећих 6 предмета:

 1. Информатика
 2. Социологија
 3. Економија
 4. Пословна економија
 5. Математика
 6. Статистика

 

Б - За студијски програм Јавна управа   

Кандидати имају један обавезан предмет - Устав и људска права, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 1. Информатика
 2. Социологија
 3. Економија
 4. Пословна економија
 5. Статистика

 

В - За студијски програм Информациони системи и технологије

Кандидати имају један обавезан предмет - Информатика, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 1. Социологија
 2. Економија
 3. Пословна економија
 4. Статистика
 5. Математика