Časopis Vesnik

„Vesnik“ je časopis za teoriju i praksu društveno humanističkih nauka i glasilo je Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija. Časopis izlazi polugodišnje i u njemu se objavljuju naučni i stručni radovi, članci, tekstovi i analize.

Časopis je pokrenut 2013. godine sa osnovnim ciljem da podstakne i podrži nastavni kadar, a posebno one najkvalitetnije studente na višim nivoima studiranja da prate literaturu iz svojih stručnih oblasti, istražuju i svoje rezultate istraživanja i projekata objavljuju u matičnom časopisu Akademije. Priroda istraživačkog rada koji u osnovi ima razmenu i širenje znanja i ideja u programskoj orijentaciji Vesnika našla je svoje mesto u formi otvorenog poziva svim nastavnicima i istraživačima sa drugih škola, akademija, fakulteta i instituta da svojim radovima obogate sadržaj našeg časopisa i da kroz priloge u Vesniku predstave i podele svoje rezultate istraživanja, analize teorijskih osnova i dobra iskustva iz poslovne prakse.

U skladu sa registracijom časopisa za DH polje i saglasno sa studijskim programima Akademije radovi časopisa Vesnik mogu pripadati nekoj od sledećih oblasti:

 • mikroekonomija,
 • makroekonomija,
 • finansije i bankarstvo,
 • menadžment,
 • marketing,
 • trgovina,
 • pravo i javna uprava,
 • turizam,
 • ekologija,
 • poslovna informatika,
 • poslovna statistika,
 • računovodstvo i revizija,
 • ekologija,
 • carinski i poreski sistem,
 • jezik struke (teme vezane za katedru stranih jezika).

Reč urednika

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija nastoji da paralelno sa stalnim unapređenjem svojih obrazovnih programa intenzivira istraživački rad, što postojanju i redovnom izlaženju matičnog časopisa institucije posebno daje na značaju. Sve ove aktivnosti podržavaju misiju Akademije da stasa u snažan obrazovni centar koji može odgovoriti kvalitetom svoje obuke i kreirati kadrove koji su osposobljeni da rade u vrlo dinamičnom i promenljivom savremenom ekonomskom ambijentu i koji će biti konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

U realizaciji ove misije Akadamije, uredništvo Vesnika će nastojati da svojim odgovornim radom kroz aktivnosti matičnog časopisa osnaži istraživače aktivnosti i saradnju kako unutar Akademije, tako i sa drugim obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Sa nestrpljenjem očekujemo priloge budućih autora da svojim radovima, člancima i pregledima knjiga doprinesu teoriji i praksi onih oblasti koje su zastupljene u časopisu.

Sekretar časopisa