Erasmus izjava

IZJAVA O ERAZMUS POLITICI

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija (BAPUSS) realizuje svoju misiju i ciljeve u skladu sa priznatim EU standardima i vrednostima. Ovaj pravac definisan je Strategijom internacionalizacije kao i Pravilnikom o mobilnosti. Njena vizija zasnovana je na ideji fleksibilne i otvorene visokoškolske institucije koja neguje podsticajno obrazovno okruženje. Glavni cilj jeste modernizacija nastavnih planova i programa i aktivno učešće u razvoju industrija u domenu poslovanja, vizuelnih umetnosti i dizajna, kreativnih umetnosti i informacionih tehnologija.

Dugoročni strateški cilj je razvoj i realizacija programa mobilnosti studenata na svim nivoima studija. Naša strategija institucionalne internacionalizacije i modernizacije se realizuje kroz:

- Sklapanje bilateralnih sporazuma o saradnji sa stranim institucijama za zajedničko jačanje kapaciteta i razvoj nastavnih planova i programa kroz KA2 projekte.

- Umrežavanje sa stranim organizacijama i institucijama i članstvo u relevantnim međunarodnim profesionalnim organizacijama i udruženjima.
- Učešće u programima mobilnosti EU na osnovu sličnosti obrazovnih sistema. Učešće u Erazmusu pomoći će nam da izgradimo Evropski obrazovni prostor kroz:

1. Prevazilaženja postojećeg jaza u veštinana i promovisanje izvrsnosti u njihovom razvoju.

Naša metodologija nastave kombinuje teorijsko znanje sa razvojem praktičnih veština usmerenih na rešavanje problema u realnom svetu, upravljanje složenim informacijama, preduzimanje inicijative, kreativno razmišljanje i efikasnu komunikaciju, zajedno sa razvojem digitalnih kompetencija na visokom nivou. Saradnja između visokog obrazovanja, istraživačkih institucija i preduzeća dovodi do unapređenja istraživačkih sposobnosti studenata i nastavnika.

2. Izgradnju inkluzivnih i međusobno povezanih sistema visokog obrazovanja

Akademija nastoji da kreira inkluzivno i međusobno povezano okruženje za interkulturalnu i međuinstitucionalnu razmenu za sve studente i zaposlene, na osnovu njihovih talenata i rada, a ne njihovog porekla, promovišući na taj način jednakost i nediskriminaciju.

3. Doprinos inovacijama

Glavni cilj Akademije, modernizacija njenih nastavnih planova i programa i razvoj i inovacije u prioritetnim sektorima (biznis, vizuelne umetnosti i dizajn, IT i kreativna industrija), ostvaruje se kroz praćenje novih perspektiva i uzimanje učešća u svim aktivnostima visokoškolskih ustanova - obrazovanju, istraživanju i saradnji na globalnom nivou. Kroz svoj Centar za stručnu praksu i karijerno vođenje, Centar za strane jezike, ProjektArt centar, Centar za razvoj, kvalitet i projekte, BAPUSS želi povezati obrazovni proces sa aktivnostima u široj zajednici.

4. Podršku efikasnim i delotvornim sistemima visokog obrazovanja

Potencijal Akademije da pruži izvrsnost u kompetencijama zavisi od odgovarajućih ljudskih i finansijskih resursa, podsticaja i nagrada. Naš institucionalno vođstvo i efikasna međunarodna saradnja i upravljanje resursima imali bi koristi od uvida u dobre prakse u partnerskim institucijama. Erazmus+ će pomoći BAPUSS da razvija nove ideje, upoređuje, razvija i zajednički kreira relevantne programe, a da naše studente i osoblje unapredi u celoživotne učenike i kompetentne i zapošljive građane sveta.

Razvoj međunarodne saradnje i mobilnosti je od velikog značaja za dalje unapređenje i jačanje opštih standarda obrazovanja i istraživanja na BAPUSS, tako da naša institucija podstiče razvijanje međunarodnih kvalifikacija, poznavanje stranih jezika i sticanje interkulturnih kompetencija među ciljnim grupama u okviru ovog programa, a to su zaposleni i studenti .

Programi mobilnosti KA1 otvaraju prostor za aktivnosti obrazovanja i stručne obuke, dok učešće u projektima strateškog partnerstva KA2 pruža velike mogućnosti za inovacije i dobre prakse.

Akademija će posebno podstaći učešće u Erazmus+ projektima, kao što su KA1 projekti mobilnosti u svrhu učenja, KA2 projekti - Partnerstvo za saradnju i razmenu praksi, Partnerstvo za izvrsnost i Partnerstvo za inovacije.

Programi mobilnosti KA1 otvaraju prostor za aktivnosti obrazovanja i stručne obuke, dok učešće u projektima strateškog partnerstva KA2 pruža velike mogućnosti za inovacije i dobre prakse.

Zaposleni na BAPUSS koji učestvuju u mobilnosti trebalo bi da doprinesu internacionalizaciji i modernizaciji visokog obrazovanja. Nastavnici će steći nove uvide za poboljšanje nastavnih sadržaja predmeta, dok će nenastavno osoblje podići nivo funkcionisanja organizacije u međunarodnim aktivnostima. Mobilnost nastavnog osoblja rezultiraće zajedničkim nastavnim programima i istraživačkim projektima. Očekuje se da će studenti koji učestvuju u programima mobilnosti podstaći druge kolege da učestvuju u budućim projektima i biti pravi ambasadori koji će širiti pozitivno iskustvo mobilnosti u široj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na garantovanje nediskriminacije, jednakosti i punog međunarodnog učešća za sve ugrožene kategorije učenika.

Dobar primer praktične primene bilo je učešće Odseka za umetnost i dizajn (bivša Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti) u dvogodišnjem KA2 projektu strateškog partnerstva „ArtNeighboryouth” kao pridruženog partnera. Cilj projekta, realizovanog od 2015. do 2017., koji uključuje partnere iz četiri zemlje (Belgija, Bugarska, Slovenija i Srbija), bila je razmena iskustava i znanja, kao i kreiranje novih metodologija likovnog obrazovanja omladinskog umetničkog radnika. To je bio sjajan primer građanske angažovanosti za naše studente, gde su iskusili dublje razumevanje važnosti aktivizma u društvu. Projekt je ocenjen visokom ocenom, sa predlogom za njegov dalji nastavak i razvoj. Završna publikacija ugrađena je u nastavne programe Univerziteta u Limburgu-Leuvenu (Belgija) i Odseka za umetnost i dizajn BAPUSS i uspešno je prezentirana u Srbiji putem masovnih i društvenih medija, naučnih skupova i sajmova obrazovanja.

Uticaj učešća u programima Erazmus + na našu instituciju prvenstveno se očekuje u oblasti unapređenja nivoa predavanja, učenja i istraživanja i njihovog podizanja na nivo međunarodnih standarda kroz inovaciju studijskih programa i nastavnih planova, podizanje nivoa i profesionalne reputacije zaposlenih i njihovih akademskih, profesionalnih i karijernih kompetencija i razvoj kulturno osetljivih i interkulturalno kompetentnih studenata koji se osposobljavaju da funkcionišu u međunarodnim i multikulturnim društvima. Povrh toga, sa stanovišta novoosnovane Akademije, imaće veliki uticaj na rad nenastavnog osoblja kroz organizaciono unapređenje i sveukupnu modernizaciju njihovih aktivnosti.

Glavni strateški ciljevi u periodu 2021-2027. godine imaju za cilj promovisanje mobilnosti studenata i osoblja, pružanje niza mogućnosti mobilnosti, povećanje učešća u programima mobilnosti, internacionalizacija nastavnog plana i programa, povećanje kvaliteta i obima međunarodne saradnje, partnerstava i učešća u međunarodnim projektima. Planirani ciljevi uključuju:
- Postizanje 10% odlazne mobilnosti studenata (duži boravak);
- Postizanje 20% mešovite mobilnosti;
- Nastojanje da najmanje 1/5 našeg osoblja stekne međunarodno iskustvo (podučavanje, obuka, istraživanje itd.);
- Ulaganje u potrebni okvir i alate, razvoj nastavnih planova i programa i razvoj snažne mreže koja bi pokrivala i podržala područja iz domena međunarodnih kompetencija;
- Interni nadzor međunarodne mobilnosti i saradnje; Osnivanje foruma od strane Kancelarije za međunarodnu saradnju posvećenog razmatranju aspekata kvaliteta i za redovno ocenjivanje popunjenosti programa mobilnosti. Na takav način Kancelarija za međunarodnu saradnju će obezbediti jasan mehanizam za kojim će administrativno osoblje BAPUSS biti upućivano u evenutalne probleme, istovremeno poštujući poverljivost podataka;
- Do 2025. Akademija treba da preduzme korake za primenu automatskog međusobnog priznavanja; - Preduzimanje aktivnih mera za sprovođenje zahteva za upravljanje digitalnom mobilnošću, Erazmus bez papira i Evropska studentska kartica;
- Prihvatanje i primena OLS-a – Jezičke podrške i LMS
- Sistema upravljanja učenjem stranih jezika;
- Promocije aktivnosti koje poboljšavaju veštine i kompetencije aktivnog građanstva;
- Uvođenje, promocija i implementacija programa Erazmus + virtuelne razmene.