STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE BEOGRADSKE AKADEMIJE POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE BEOGRADSKE AKADEMIJE POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
 

Strategija internacionalizacije Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija (u daljem tekstu BAPUSS) predstavlja opšti okvir koji definiše institucionalna opredeljenja, vodeće principe, viziju, misiju, ciljeve i zadatke koji predstavljaju putokaz ka ostvarivanju uticajnog međunarodnog položaja i reputacije BAPUSS.

I OPŠTA NAČELA

Visoko obrazovanje igra istaknutu ulogu u izgradnji budućih fleksibilnih, kreativnih i preduzetnih članova pravičnog i otvorenog društva i kompetentnih stručnjaka, sposobnih da razmišljaju samostalno i komuniciraju efikasno, koristeći vrhunsku tehnologiju na odgovoran i inovativan način i budu spremni za izazove koje donose sve složeniji zahtevi na radnom mestu. Jedan od preduslova za ispunjavanje ove uloge jeste sve veća internacionalizacija kao sredstvo za postizanje kvalitetnijeg obrazovanja i izvrsnosti u razvoju znanja, veština i kompetencija.

BAPUSS je renomirana visokoškolska ustanova sa dugom obrazovnom tradicijom u oblasti poslovnih i informatičkih studija. Kao takva, ona prepoznaje suštinsko mesto internacionalizacije, procesa integrisanja međunarodne, interkulturalne i globalne dimenzije kako na nacionalnom tako i na institucionalnom nivou, kao pokretača modernizacije i inovacija u obrazovnom području i strateški cilj bitan za budući rast i razvoj institucije. Internacionalizacija se doživljava kao put koji joj omogućava da postane ne samo relevantan akter, već i lider u oblasti visokog obrazovanja u oblastima poslovnog, umetničkog i IT obrazovanja na regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.

Negovanje inkluzivnijeg, delotvornijeg i efikasnijeg sistema visokog obrazovanja predstavlja opredeljenje BAPUSS-a koji svoje napore usmerava ka promovisanju i unapređenju međusobno povezanog i integrisanog područja visokog obrazovanja u skladu sa principima ustanovljenim u dokumentima koji prate Bolonjski proces i Obnovljenoj agendi EU za visoko obrazovanje.

Strategija internacionalizacije osmišljena je tako da iskoristi sve prednosti i potencijale Institucije, u pravcu kreiranja kvalitetnih partnerstava, privlačenja studenata iz celog sveta, stvaranja centra izvrsnosti za negovanje i razvijanje profesionalnih mreža nastavnog osoblja i studenata koji će razmenjivati i kreirati nova znanja i sticati uvide bitne za suočavanje sa izazovima modernog sveta.

II VIZIJA

Podsticaj za svoj budući rast i razvoj, BAPUSS vidi u aktivnom uključivanju u globalno i međusobno povezano područje visokog obrazovanja. Povećavajući svoju međunarodnu vidljivost i ugled kroz saradnju sa međunarodnim institucijama, kontinuirano modernizujući i poboljšavajući konkurentnost, kvalitet i standarde svojih studijskih programa i nastavnih planova i programa u polju strukovnog obrazovanja, cilj joj je da očuva svoju poziciju važnog i uticajnog lidera koji donosi promene u obrazovanju za budućnost, i pomaže u kreiranju visoko zaposlivih, kompetentnih i društveno odgovornih stručnjaka za 21. vek.

III MISIJA

BAPUSS je posvećen pružanju visokokvalitetnih, modernih i inovativnih studijskih programa iz oblasti poslovnog i informatičkog obrazovanja namenjenih pripremi studenata za preuzimanje aktivnih uloga u modernoj globalizovanoj akademskoj i profesionalnoj areni, stručnjaka koji će moći da odgovore na izazove savremenog društva zasnovanog na znanju. Opseg i raznolikost studijskih programa, kako na osnovnim, tako i na specijalističkim i master studijama i tehnološki razvijena infrastruktura i oprema, nude ovoj instituciji široke mogućnosti za zauzimanje istaknutog mesta u oblasti međunarodne saradnje i istraživanja i razvoja, unakrsne razmene ideja i znanja. Internacionalizacija i međunarodna saradnja poboljšaće dalji razvoj i unapređenje svih ključnih veština 21. veka naglašenih u budućim obrazovnim programima kako u Evropskoj uniji, tako i širom sveta, kao što su saradnja, inovativnost, kreativnost, interkulturalna povezanost, kritičko razmišljanje i preduzetnička inicijativa.

Povezivanje obrazovnih, istraživačkih i poslovnih zajednica na međunarodnom planu može pomoći u premošćivanju jaza između akademske zajednice i radnog okruženja, rešavajući buduće neusklađenosti veština i promovišući izvrsnost u razvoju veština. To će dovesti do poboljšanja buduće zaposlivosti svršenih studenata i pružiti im međunarodnu perspektivu. Opremljeni datim kompetencijama, stavovima, verovanjima i motivacijama, zajedno sa veštinama za celoživotno učenje i samoefikasnost, oni će biti konkurentni i kompetentni na globalnom tržištu rada i sposobni da daju značajne doprinose društvu kao globalni građani i globalni stručnjaci u svojim oblastima.

IV CILjEVI

U cilju
- obrazovanja studenta koji će uspešno funkcionisati u međunarodnim i multikulturnim društvima,
- podizanja nivoa predavanja, učenja i istraživanja na nivo međunarodnih standarda
- razvijanja kulturno osetljivih i interkulturalno kompetentnih budućih stručnjaka,
- podizanja nivoa i značaja akademskih, profesionalnih i karijernih kompetencija

Kao deo svog opredeljenja za internacionalizaciju, BAPUSS planira da unapredi svoje međunarodno prisustvo, izgradi međunarodnu reputaciju i ojača svoje kapacitete kroz aktivnosti usmerene na postizanje sledećih glavnih strateških ciljeva:

1. Promovisanje mobilnosti studenata i osoblja

BAPUSS će svoje napore usmeriti na podsticanje, promovisanje i povećanje mogućnosti za mobilnost studenata i osoblja, kao jedan od ključnih elemenata koji vodi ka unapređenju međunarodnog profila institucije.

Mobilnost studenata (studijski boravci, stručna praksa, obuke) obogaćuje studentska iskustva i poboljšava njihove karijerne perspektive unapređenjem njihove profesionalne konkurentnosti, zaposlivosti i spremnosti za globalno radno mesto. Međunarodno iskustvo takođe dovodi do razvoja kulturno osetljivih i interkulturalno kompetentnih diplomiranih studenata spremnih da uspešno rade u međunarodnim i multikulturnim okruženjima.

Mobilnost osoblja, učestvovanje u nastavnim programima i/ili drugim oblicima profesionalnog iskustva u drugoj zemlji (studijske posete, obuke, periodi posmatranja ili obuke na partnerskoj visokoškolskoj ili nekoj drugoj relevantnoj instituciji u inostranstvu), podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja visokog obrazovanja u smislu poboljšanih akademskih, profesionalnih i administrativnih kompetencija, povećanih mogućnosti za profesionalni i karijerni razvoj, poboljšanog međunarodnog umrežavanja, šireg razumevanja obrazovnih praksi i sistema u drugim zemaljama, većeg učešća u međunarodnim profesionalnim telima. Otvorena razmena ideja i najboljih praksi pomažu u širenju inovativnih pristupa učenju i podučavanju i dovode do poboljšanog kvaliteta i standarda nastavnog i istraživačkog rada. Omogućava bolje razumevanje i prihvatanje socijalne, jezičke i kulturne raznolikosti i povećanu sposobnost da se odgovori na potrebe ugroženih grupa. To rezultira povećanjem kompetencija za modernizaciju i osmišljavanje visokokvalitetnih i inovativnih studijskih programa. Pozitivni ishodi mogu se očekivati i kod poboljšanih kompetencija na stranom jeziku i povećane motivacije i zadovoljstva na poslu.

2. Internacionalizacija nastavnog plana i programa

Ovaj cilj je dvostruk. U smislu „internacionalizacije kod kuće“, odnosi se na unapređenje iskustva učenja domaćih studenata, pripremajući ih da budu kompetentni stručnjaci u multikulturnom globalnom radnom okruženju, kroz svrsihodno uključivanje međunarodnih, interkulturalnih i globalnih dimenzija u sadržaj nastavnog plana i programa, ishode učenja, proces ocenjivanja i nastavne metode. Takođe pretpostavlja uvođenje predmeta/studijskog programa koji se izvodi na engleskom jeziku, što bi povećalo konkurentnost i atraktivnost ustanove stranim studentima i povećalo njenu vidljivost širom sveta. Na ovaj način bi se obogatila i modernizovala ponuda ustanove i privukli studenti iz inostranstva koji bi na ovakav način upoznali lokalne tradicije i bili obogaćeni obrazovnim i kulturnim nasleđem našeg okruženja.

3. Povećanje kvaliteta i obima međunarodnih partnerstava

Jedan od prioriteta u narednom periodu je podsticanje i produbljivanje bilateralne saradnje sa postojećim ključnim obrazovnim partnerima sa krajnjim ciljem formiranja strateških partnerstava. Ovaj cilj treba da dovede do unapređenja kompetencija u svim oblastima koje su od interesa za našu instituciju, razmene i prenosa teorijskih i praktičnih znanja, modernizacije nastavnog plana i programa i izgradnje i jačanja obrazovnih, istraživačkih, profesionalnih i administrativnih kapaciteta institucije.

BAPUSS će takođe raditi na prepoznavanju novih potencijalnih partnera na osnovu akademske srodnosti u cilju razvijanja novih visokokvalitetnih partnerstava kroz bilateralne i multilateralne međuinstitucionalne sporazume sa programskim i partnerskim zemljama i institucijama iz EU i širom sveta.

Pored toga, BAPUSS će svoje napore usredsrediti na razvoj mreža i saveza na regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou sa visokoškolskim ustanovama, poslovnim i istraživačkim organizacijama i zajednicama čija su delatnost i poslovanje u skladu sa obrazovnim prioritetima naše institucije.

V PLANIRANE AKTIVNOSTI

Ciljevi vezani za pružanje opcija mobilnosti studenata i osoblja i povećanja učešća u programima mobilnosti, povećanja kvaliteta i obima međunarodne saradnje i učešća u međunarodnim projektima u oblasti visokog obrazovanja u oblasti strukovnih studija biće postignuti kroz:
- identifikovanje potencijalnih partnerskih institucija, uspostavljanje odnosa i potpisivanje međuinstitucionalnih sporazuma sa pouzdanim međunarodnim partnerima u cilju omogućavanja visokokvalitetnih iskustava studenata i zaposlenih u domenu studija i obuke,
- širenje kruga partnerskih institucija kroz evropske programe poput Erasmus+ i drugih relevantnih institucija i programa,
- podsticanje odlazne i dolazne mobilnosti studenata i osoblja u okviru programa Erasmus +, CEEPUS i drugih programa mobilnosti koje podržava Evropska unija i drugih bilateralnih i partnerskih saradnji, - jačanje saradnje između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i poslovne zajednice,
- omogućavanje pravičnog pristupa mobilnosti bez obzira na poreklo studenata,
- pružanje jezičke podrške dolaznim i odlaznim studentima i unapređenje kompetencija na stranom jeziku putem Centra za strane jezike,
- izgradnja efikasnih sistema za upravljanje i podršku mobilnosti studenata,
- podizanje nivoa dobro uspostavljenih partnerstava na strateška partnerstva koja mogu dovesti do zajedničkih projekata i zajedničkih studijskih programa u oblastima poslovnog i informatičkog obrazovanja i obuka,
- članstvo i aktivna uloga u relevantnim međunarodnim mrežama i asocijacijama visokog obrazovanja, - učešće na međunarodnim konferencijama i simpozijumima čiji je cilj širenje znanja i iskustva,
- jačanje Centra za međunarodnu saradnju i saradnja sa Centrom za strane jezike, Centrom za razvoj, kvalitet i projekte, Centrom za stručnu praksu i karijerno vođenje, stručnim časopisom Vesnik,
- razvijanje svesti i posvećenosti unutar Institucije o značaju internacionalizacije, - stalna modernizacija studijskih programa, nastavnih planova i programa.

VI JAČANjE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA SPROVOĐENjE INTERNACIONALIZACIJE

Da bi se omogućila i promovisala primena Strategije, BAPUSS planira da kreira pravni i administrativni okvir za projekte mobilnosti kroz preduzimanje sledećih koraka:
- razvijanje sposobnog i dobro organizovanog tima u okviru Centra za međunarodnu saradnju,
- obezbeđivanje efikasnog sistema za promociju i valorizaciju mobilnosti, relevantne dokumentacije o mobilnosti, ažuriranog kataloga predmeta, efikasnog sistema prenosa ESP bodova,
- omogućavanje jednostavnog pristupa informacijama o međunarodnim aktivnostima i dostupnim programima putem Internet stranice na engleskom jeziku preko koje će se moći ostvariti uvid u međunarodne aspekte Institucije,
- aktivno uključivanje studentskih tela i studenata u pružanje podrške pristiglim studentima (Buddy program).