Akta škole

Rb. Naziv dokumenta Br. dokumenta Datum
1 Statut Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd 01-2/56 20.9.2019.