Mobilnost studenata

Pojam mobilnosti studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija, u vidu razmene ili tzv. full-degree seeking program.

  • Razmena studenata podrazumeva da studenti u toku svojih studija, jedan ili više semestra provedu na nekom stranom univerzitetu.
  • Full degree seeking program podrazumeva situaciju u kojoj se studenti prijavljuju na neki drugi, strani univerzitet (npr. Nakon završetka osnovnih, upisivanje master ili doktorskih studija na nekom od fakulteta u inostranstvu).

Prednosti studenata koji su bili na nekom od ova dva vida mobilnosti su brojne. Pored brojnih poznanstava i upoznavanja drugih kultura, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i najvažnije od svega, imaju mnogo veće mogućnosti za zapošljavanje kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Akademija poslovnih strukovnih studija, u kojoj su studenti uvek na prvom mestu, omogućiće  oba vida mobilnosti studenata sa univerzitetima u regionu, Evropi i svetu sa kojima ima potpisane Sporazume o saradnji.