O Akademiji

BEOGRADSKA AKADEMIJA POSLOVNIH I UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je 2019. godine osnovala Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija, koja u svom sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku poslovnu školu - Visoku školu strukovnih studija i Visoku školu lepih i primenjenih umetnosti strukovnih studija iz Beograda. Na taj način formirana je jedina akademija strukovnih studija u Srbiji koja obuhvata tri naučna polja: društveno-humanističko, tehničko-tehnološko i umetničko. Ovakava transformacija doprinosi efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je prva i vodeća akreditovana visokoškolska institucija u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, finansija, računovodstva, bankarstva, poreza i carina, javne uprave, menadžmenta, marketinga i umetnosti. Programska orijentacija Akademije odražava savremene trendove visokog strukovnog obrazovanja, dualnog koncepta studiranja, sa studentskom stručnom praksom kao ključnom osnovom za razvoj i oblikovanje stručnjaka koji će biti konkurentni ne samo na domaćem, već i evropskom i svetskom tržištu rada.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama društva i savremenim obrazovnim tendencijama. Akademija svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti: informacione tehnologije, ekonomija, menadžment, marketing, pravo, dizajn, audiovizuelne kompozicije, a u okviru obrazovno-naučnih polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti.

Važan resurs Akademije je i sama zgrada koja je smeštena u centru prestonice Srbije, prelepom gradu koji leži na ušću dveju reka. Akademija se prostire na preko 12.000 m2, savremeno je opremljena, funkcionalna i potpuno prilagođena svim potrebama studenata kojima je na raspolaganju 6 amfiteatara i 15 slušaonica, 9 računarskih laboratorija i 1 radionica, klimatizovana i savremena biblioteka sa čitaonicom. Preko tri stotine računara stoje na raspolagnju u svakom trenutku svim studentima i zaposlenima. Najnoviji i najaktuelniji računarski softver implementiran je u proces nastave. Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija omogućava da svaki student u toku realizacije praktičnog dela nastave samostalno koristi računar. Pored prostora koji je direktno vezan za nastavu, Akademija poseduje i sve druge prateće sadržaje omogućavajući da studenti budu maksimalno posvećeni studiranju, ali i da se osećaju komforno i da im period života proveden na našoj Akademiji ostane u lepom sećanju.