II kolokvijum iz predmeta Kontrola i revizija kod profesora Mile Samardžić