OBAVEŠTENjE O POLAGANjU PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA STRATEGIJSKI MENADžMENT