Stručna praksa i karijerno vođenje

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd (u daljem tekstu Akademija), nastavnim planom i programom predvidela je da studenti određeno vreme provedu na stručnoj praksi u Centru za praktično obrazovanje (privredni i drugi subjekti, državni organi, preduzeća i ustanove) i da tako stečeno znanje pretoče u formu projektnog rada.

Stručna praksa predstavlja vid praktičnog učenja koji podrazumeva boravak u Centru za praktično obrazovanje, gde se student upoznaje sa načinom poslovanja, učestvujući u svakodnevnim aktivnostima, neposredno posmatrajući zaposlene, ali i obavljajući zadatke manje ili veće složenosti.

Stručna praksa ima za cilj da unapredi sposobnost studenata za uspešnu primenu stručnog znanja i metoda u praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse.

Studenti koji obave stručnu praksu u organizaciji Akademije, dobijaju odgovarajući sertifikat koji predstavlja dokaz da su stekli određeno praktično znanje u kompaniji ili instituciji u kojoj su obavili stručnu praksu.

Prijavu za obavljanje stručne prakse studenti mogu podneti Studentskoj službi (stručna praksa) u kancelariji u prizemlju (preko puta A5 i A6) svakim radnim danom od 11.00 do 13.00 časova, u periodu od 01. 10. do 28.02. tekuće školske godine (zimski semestar).

Studenti mogu podneti prijavu za obavljanje stručne prakse u gore navedenom roku, osim ako u samoj Ponudi nije određen neki drugi rok.

Prijavu za obavljanje stručne prakse u organizaciji Akademije studenti mogu podneti isključivo za one kompanije i institucije koje se nalaze na listi Ponude stručne prakse.

Lista Ponude kompanija i institucija proširivaće se shodno novim ugovorima o saradnji.

Studenti će biti raspoređeni na obavljanje stručne prakse u onu kompaniju ili instituciju koju su naveli prilikom podnošenja prijave, a shodno trenutnoj raspoloživosti.

Studentima koji se prijave za obavljanje stručne prakse, a zatim bez odgovarajućeg opravdanja otkažu prijavu, biće onemogućeno da obave stručnu praksu u organizaciji Akademije.

Rukovodilac za stručnu praksu i karijerno vođenje

  • dr Snežana Lekić
    Kontakt: snezana.lekic@bpa.edu.rs
Rb. Osnovne strukovne studije Dokument
1 Naslovna strana završnog rada
2 Spisak nastavnika mentora na osnovnim strukovnim studijama
Rb. Osnovne strukovne studije - Nastavni plan i program 2017 Dokument
1 Naslovna strana Projektnog rada
2 Uputstvo za izradu Projektnog rada
Rb. Specijalističke strukovne studije Dokument
1 Naslovna strana završnog rada
2 Spisak nastavnika mentora na specijalističkim strukovnim studijama
Rb. Master strukovnih studija Dokument
1 Naslovna strana master rada
2 Spisak nastavnika mentora na master strukovnim studijama
3 Tehničko uputstvo za izradu završnog master rada