Stručna praksa koju organizuje Akademija poslovnih strukovnih studija

Procedura i potrebna dokumenta

 

Student se prijavljuje za obavljanje stručne prakse u organizaciji Akademije tako što Studentskoj službi (stručna praksa) podnosi Zahtev za obavljanje stručne prakse.

Student Zahtev za obavljanje stručne prakse kupuje na šalteru skriptarnice Akademije i predaje ga Studentskoj službi (stručna praksa) zajedno sa dokazom o uplati u svrhu organizovanja nastave i stručne prakse (Cenovnik).

Akademija svake školske godine (01.11.) obaveštava studente o raspoloživim centrima za praktično obrazovanje (ustanove, preduzeća i dr.) sa kojima ima prethodno sklopljene ugovore o obavljanju stručne prakse, isticanjem aktuelne Ponude stručne prakse na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije.

Student se može prijaviti na obavljanje stručne prakse samo u Centru za praktično obrazovanje (ustanova, preduzeće i dr.) koji je deo Ponude stručne prakse.

Studentima koji su raspoređeni u skladu sa istaknutom Ponudom stručne prakse Studentska služba (stručna praksa) izdaje sledeća dokumenta:

 1. Obrazac saglasnosti mentora prakse
 2. Uput za obavljanje stručne prakse 
  • Student je dužan da Uput preda licu zaduženom za njegov prijem (komentor) po dolasku u Centar za praktično obrazovanje.
 3. Dnevnik stručne prakse
  • Opširnije o Dnevniku stručne prakse 
 4. Obrazac potvrde o obavljenoj stručnoj praksi
 5. Anketni upitnik ANK-11 
 6. Anketni upitnik ANK-5 

Student je dužan da u toku trajanja stručne prakse u Centru, uz pomoć i kontrolu mentora prakse, vodi Dnevnik prakse.

Nakon obavljene stručne prakse, student je dužan da mentoru dostavi Dnevnik prakse na pregled i overu.

Overen Dnevnik stručne prakse, predstavlja dokaz o uspešno realizovanoj stručnoj praksi za studente svih stepena studija, osim studenata završnih godina studija koji osim Dnevnika prakse imaju obavezu i da izrade i odbrane Projektni rad.

Nakon izrade Projektnog rada student dostavlja mentoru u dva primerka:

 • Konačnu verziju Projektnog rada na ocenu,
 • Obrazac Vrednovanje stručne prakse studenata.

Student obrazac Vrednovanje stručne prakse studenata kupuje na šalteru skriptarnice Akademije.

Student Projektni rad brani pred mentorom.

Mentor Projektni rad ocenjuje opisnom ocenom „prihvatljivo“ ili „neprihvatljivo”.

Nakon overe Dnevnika prakse i odbrane Projektnog rada, popunjena i overena gore navedena dokumenta, osim Uputa za obavljanje stručne prakse, kao i dokaz o uplati u svrhu prijave odbrane projektnog rada (Cenovnik), student je dužan da dostavi Studentskoj službi (stručna praksa).

Rb. Naziv dokumenta Dokument
1 Saglasnost mentora prakse
2 Uput za obavljanje stručne prakse
3 Dnevnik stručne prakse
4 Opširnije o Dnevniku stručne prakse
5 Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi
6 Uputstvo za izradu projektnog rada
7 Naslovna strana projektnog rada
8 Anketni upitnik ANK-5
9 Anketni upitnik ANK-11
Rb. Naziv kompanije Dokument
1 Kompanija “DELHAIZE SERBIA“
2 Kompanija “Europolis“
3 Kompanija “Orion telekom“
4 Kompanija Wiener Städtische osiguranje
5 AIK banka
6 Gradska opština Zvezdara
7 Erste banka
8 JKP Beogradski vodovod i kanalizaciija
9 JKP „Gradske pijace“
10 JP „Pošta Srbije“
11 JP „Srbijašume“
12 Komercijalna banka
13 Kompanija “TRANSFERA”
14 Medijska agencija „AS MEDIA“
15 Ministartstvo spoljnih poslova Republika Srbija
16 NLB banka
17 Kompanija Novosti
18 Preduzeće AL GROSSO
19 Preduzeće “TECHNOLUB”
20 Turistička agencija VIVALDI GROUP
21 Turistička agencija Beograda
22 Turistička organizacija Srbije
23 Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu
24 Uprava carina
25 Hotel “88 ROOMS”
26 Hotel “CONTACT”
27 Hotel FALKENSTEINER
28 Hotel IZVOR
29 Hotel “MICROFINANCE GROUP”
29 ADDIKO banka
30 Direktna banka