Stručna praksa (samostalno)

Procedura i potrebna dokumenta 

 

Student može samostalno i mimo istaknute aktuelne Ponude stručne prakse Akademije, odabrati Centar za praktično obrazovanje (preduzeće, ustanovu i dr.), sa kojim će Akademija naknadno sklopiti Ugovor o obavljanju stručne prakse studenata.

Nakon samostalnog odabira Centra za praktično obrazovanje, Akademija u ime studenta, zaključuje Ugovor o obavljanju stručne prakse studenata sa navedenim Centrom.

Ugovor o obavljanju stručne prakse studenata zaključuje se za vremenski period koji minimalno iznosi 120 sati ili 15 dana, a u skladu sa nastavnim planom i programom Akademije.

Student pre realizovanja stručne prakse mora odabrati mentora prakse. Mentor je lice iz redova nastavnika Akademije. Student bira mentora pribavljanjem njegove pismene saglasnosti. Davanjem saglasnosti, mentor se obavezuje da participira u izvršenju obaveza koje student ima u toku sprovođenja stručne prakse i izrade Dnevnika prakse i Projektnog rada.

Studenti koji su mimo istaknute Ponude stručne prakse samostalno odabrali Centar za praktično obrazovanje, sa kojim je Akademija naknadno sklopila Ugovor o obavljanju stručne prakse studenata, Studentskoj službi (stručna praksa) dostavljaju primerak tog ugovora na osnovu koga im Služba izdaje sledeća dokumenta:

 1. Uput za obavljanje stručne prakse
  • Student je dužan da Uput preda licu zaduženom za njegov prijem (komentor) po dolasku u Centar za praktično obrazovanje.
 2. Dnevnik stručne prakse 
  • Opširnije o Dnevniku stručne prakse 
 3. Obrazac potvrde o obavljenoj stručnoj praksi
 4. Anketni upitnik ANK-11 
 5. Anketni upitnik ANK-5

 

Student je dužan da u toku trajanja stručne prakse u Centru, uz pomoć i kontrolu mentora prakse, vodi Dnevnik prakse.

Nakon obavljene stručne prakse, student je dužan da mentoru dostavi Dnevnik prakse na pregled i overu.

Overen Dnevnik stručne prakse, predstavlja dokaz o uspešno realizovanoj stručnoj praksi za studente svih stepena studija, osim studenata završnih godina studija koji osim Dnevnika prakse imaju obavezu i da izrade i odbrane Projektni rad.

 • Uputstvo za izradu Projektnog rada
 • Naslovna strana Projektnog rada 

 

Nakon izrade Projektnog rada student dostavlja mentoru u dva primerka:

 • Konačnu verziju Projektnog rada na ocenu,
 • Obrazac Vrednovanje stručne prakse studenata.

 

Student obrazac Vrednovanje stručne prakse studenata kupuje na šalteru skriptarnice Akademije.

Student Projektni rad brani pred mentorom.

Mentor Projektni rad ocenjuje opisnom ocenom „prihvatljivo“ ili „neprihvatljivo”.

Nakon overe Dnevnika prakse i odbrane Projektnog rada, popunjena i overena gore navedena dokumenta, osim Uputa za obavljanje stručne prakse, kao i dokaz o uplati u svrhu prijave odbrane projektnog rada (Cenovnik), student je dužan da dostavi Studentskoj službi (stručna praksa).

Rb. Naziv dokumenta Dokument
1 Ugovor o obavljanju stručne prakse
2 Saglasnost mentora prakse
3 Uput za obavljanje stručne prakse
4 Dnevnik stručne prakse
5 Opširnije o Dnevniku stručne prakse
6 Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi
7 Uputstvo za izradu projektnog rada
8 Naslovna strana projektnog rada
9 Anketni upitnik ANK-5
10 Anketni upitnik ANK-11