Studenti koji su u radnom odnosu

Potrebna dokumenta i procedura

 

Ukoliko je student u radnom odnosu, može realizovati stručnu praksu odobrenjem Molbe za priznavanje praktičnog osposobljavanja koju podnosi Studentskoj službi (stručna praksa), i koja mora biti overena i potpisana od strane odgovornog lica organizacije u kojoj je student zaposlen.

Studenti završnih godina svih stepena studija uz navedenu molbu, Studentskoj službi dostavljaju i Saglasnost mentora prakse.

Studenti završnih godina svih stepena studija moraju imati odabranog mentora prakse. Mentor je lice iz redova nastavnika Akademije.

Student bira mentora pribavljanjem njegove pismene saglasnosti. Davanjem saglasnosti, mentor se obavezuje da participira u izvršenju obaveza koje student ima u toku izrade Projektnog rada.

Studenti završnih godina svih stepena studija su dužni da nakon odobrenja Molbe za priznavanje praktičnog osposobljavanja izrade Projektni rad. Uputstvo za izradu projektnog rada i naslovna strana projektnog rada dati su na prvoj strani Stručna praksa i karijerno vođenje u okviru dela Izrada završnog rada u odnosu na nivo studija i nastavni plan i program.

Nakon odbrane Projektnog rada, popunjena i overena gore navedena dokumenta, kao i dokaz o uplati u svrhu prijave odbrane projektnog rada (Cenovnik), student je dužan da dostavi Studentskoj službi (stručna praksa).

 

Rb. Naziv dokumenta Dokument
1 Molba za priznavanje praktičnog osposobljavanja
2 Saglasnost mentora prakse