Javna uprava (2020. god.)-mss

Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA jeste obrazovanje profila stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u javnom sektoru a posebno u državnoj administraciji, u javnim službama, na poslovima raznovrsne državne i nedržavne javne uprave, te osposobljavanje stručnjaka za rad i funkcionisanje u kompleksnoj oblasti fiskalne funkcije države, kao što su porezi i carine, odnosno za rad u organima poreske i carinske uprave te kvalifikovanje za efikasno vršenje pravno-normativne uloge relevantnih državnih organa i institucija kao što su pravosudni i upravni organi.

Ishod procesa učenja – nakon završenih studija na master studijskom programu Javna uprava, studenti se osposobljavaju za obavljanje složenih zadataka u pravosudnim organima, kao i za obavljanje upravnih poslova višeg nivoa znanja i odgovornosti u organima državne uprave, državnim i lokalnim agencijama i za praktičan rad u državnoj i nedržavnoj javnoj upravi. Studijski program će omogućiti studentima sagledavanje, razumevanje i ovladavanje složenim teoretskim i praktičnim znanjem koje tretira i pravno-normativno ustrojstvo javnog sektora kao i pretpostavke za funkcionisanje i ostvarenje ekonomske funkcije države, posebno imajući u vidu fiskalni aspekt koji se ogleda u poreskim i carinskim sistemima.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 3 obavezna predmeta, jedan izborni predmet (28 bodova)

Drugi semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa  (32 boda)

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (28 bodova)

Četvrti semestar: 1 obavezni predmet, 2 izborna predmeta, stručna praksa, završni rad   (32 boda)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 453 RADNO PRAVO 1 3 + 2 7
2 558 METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 1 3 + 2 7
3 604 PRAVNO UREĐENJE JAVNE UPRAVE 1 3 + 2 7
4 Izborni 1 1 3 + 2
575 CARINSKI POSTUPAK I PROCEDURE 1 3 + 2 7
605 PRAVO EU 1 3 + 2 7
619 PORESKA POLITIKA 1 3 + 2 7
5 473 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA 2 3 + 2 7
6 607 UPRAVLJANJE I POSLOVANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA 2 3 + 2 7
7 Izborni 2 2 3 + 2
564 SPOLJNOTRGOVINSKI I DEVIZNI SISTEM 2 3 + 2 7
608 MEHANIZMI JAVNOG FINANSIRANJA 2 3 + 2 7
609 USTAVNO UREĐENJE 2 3 + 2 7
8 Izborni 3 2 3 + 2
556 KANCELARIJSKO POSLOVANJE 2 3 + 2 7
610 DRŽAVNI PROGRAMI I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU 2 3 + 2 7
611 PRAVO ŽIVOTNE SREDINE 2 3 + 2 7
566 STRUČNA PRAKSA (MAS. I GODINA) 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
9 571 UPRAVNO PROCESNO PRAVO 3 3 + 2 7
10 614 ODNOSI S JAVNOŠĆU U JAVNOM SEKTORU 3 3 + 2 7
11 615 PREVENCIJA KORUPCIJE U JAVNOM SEKTORU 3 3 + 2 7
12 Izborni 4 3 3 + 2
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 3 3 + 2 7
616 UREĐENJE I ORGANIZACIJA PRAVOSUDNOG SISTEMA 3 3 + 2 7
617 BEZBEDNOSNA KULTURA 3 3 + 2 7
13 618 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE 4 4 + 4 8
14 Izborni 5 4 3 + 3
559 OTKRIVANJE POVREDA CARINSKIH PROPISA 4 3 + 3 7
601 OSNOVE INTERNACIONALNOG BIZNISA 4 3 + 3 7
620 LJUDSKA PRAVA 4 3 + 3 7
15 Izborni 6 4 3 + 3
560 PORESKE OSNOVICE I CARINSKE TARIFE 4 3 + 3 7
573 FINANSIJSKO PRAVO 4 3 + 3 7
574 FISKALNI MENADŽMENT 4 3 + 3 7
567 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (MAS. II GODINA) 4 0 + 8 4
553 ZAVRŠNI RAD (MAS.) 4 0 + 10 6
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Javna uprava master strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni master pravnik  i 120 ESPB.

Napomena: Završni rad (MAS.) koji nosi 6 ESPB sastoji se od 2 dela (Predmet završnog rada i Završni rad) od kojih svaki nosi po 3 ESPB.