Javna uprava, poreski i carinski sistemi (2017. god.)-sss

Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA, PORESKI I CARINSKI SISTEMI jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u državnoj administraciji, u privrednim društvima, na poslovima raznovrsne državne i nedržavne javne uprave, te osposobljavanje stručnjaka za rad i funkcionisanje u kompleksnoj oblasti poreza i carina, posebno za rad u organima poreske i carinske uprave, specijalizovanim carinskim agencijama (špedicijama), kod preduzetnika koji se bave poslovima carinjenja, poreskom problematikom, spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Po okončanju studijskog programa, studenti su osposobljeni da samostalno donose odluke vezane za efikasno i složeno funkcionisanje javne uprave, te zakonito postupanje u primeni instituta carinjenja, ovladaju tehnikama i veštinama realizacije poreske i carinske politike, finansijskog planiranja, upravljanja novcem od poreza i carina, spoljnotrgovinskim poslovima i zaštiti od rizicima u poslovanju.

Prvi semestar: 3 obavezna predmeta (28 bodova)

Drugi semestar: 1 obavezni predmet, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad, završni rad   (32 boda)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 453 RADNO PRAVO 1 3 + 3 9
2 571 UPRAVNO PROCESNO PRAVO 1 4 + 4 10
3 575 CARINSKI POSTUPAK I PROCEDURE 1 3 + 3 9
4 559 OTKRIVANJE POVREDA CARINSKIH PROPISA 2 4 + 4 10
5 Izborni 1 2 3 + 3
556 KANCELARIJSKO POSLOVANJE 2 3 + 3 7
560 PORESKE OSNOVICE I CARINSKE TARIFE 2 3 + 3 7
574 FISKALNI MENADŽMENT 2 3 + 3 7
6 Izborni 2 2 3 + 3
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 3 + 3 7
564 SPOLJNOTRGOVINSKI I DEVIZNI SISTEM 2 3 + 3 7
572 USTAVNO PRAVO 2 3 + 3 7
568 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (SSS) 2017 2 0 + 8 4
554 ZAVRŠNI RAD (SSS) 2017 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Javna uprava, poreski i carinski sistemi specijalističkih strukovnih studija kandidat stiče zvanje specijalista strukovni pravnik i 60 ESPB.