Porezi i carine (2017. god.)-oss

Cilj studijskog programa Porezi i carine jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za rad u kompleksnoj oblasti poreza i carina, posebno za rad u državnoj administraciji (prvenstveno poreske i carinske uprave), u privrednim društvima, specijalizovanim carinskim agencijama (špedicijama), kod preduzetnika koji se bave poslovima carinjenja, poreskom problematikom, spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Studenti su osposobljeni za obavljanje poslova iz oblasti poreske i carinske problematike, vođenje poreskog, upravnog i carinskog postupka, obračun carina i PDV-a, javnih finansija, računovodstva, revizije, planiranja, procene imovine i stvari, kreditne politike. Studenti su osposobljeni da donose odluke o najefikasnijem postupku carinjenja i primene tehnike i veštine na poslovima realizacije poreske i carinske politike, finansijskog planiranja, upravljanja novcem od poreza i carina kao dominantnih oblika javnih finansija, spoljnotrgovinskim poslovima, rizicima u poslovanju i osiguranjem od predmetnih rizika.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda), dva fakultativna strana jezika

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (31 bod)

Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (29 bodova), dva fakultativna strana jezika

TREĆA GODINA:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (29 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (31 bod)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 001 EKONOMIJA 1 3 + 2 7
2 002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 7
3 007 MENADŽMENT 1 3 + 2 6
4 Matematika 1 3 + 2
185 MATEMATIKA ZA EKONOMISTE 1 3 + 2 7
889 MATEMATIKA (DO GENERACIJE 2021/22) 1 3 + 2 7
5 262 ENGLESKI JEZIK 1 2 3 + 2 5
6 532 OSNOVI CARINSKOG SISTEMA 2 3 + 2 6
7 536 PRIVREDNO PRAVO SA OSNOVAMA MEĐUNARODNOG PRIVREDNOG PRAVA 2 2 + 2 6
8 539 RAČUNOVODSTVO PORESKIH OBVEZNIKA 2 2 + 2 6
9 Izborni 1 2 2 + 1
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 1 6
008 MARKETING 2 2 + 1 6
515 EKONOMSKE INTEGRACIJE 2 2 + 1 6
Fakultativni
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
550 ŠPANSKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
542 STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
10 059 JAVNE FINANSIJE 3 2 + 2 6
11 416 ENGLESKI JEZIK 2 3 3 + 2 6
12 526 OSNOVE POSLOVNE INFORMATIKE 3 2 + 2 6
13 533 PORESKI SISTEM 3 3 + 2 8
14 Izborni 2 3 2 + 2
029 FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 3 2 + 2 6
091 MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 3 2 + 2 6
476 JAVNE NABAVKE 3 2 + 2 6
477 LOKALNA SAMOUPRAVA 3 2 + 2 6
478 JAVNE SLUŽBE 3 2 + 2 6
479 FINANSIRANJE JAVNE UPRAVE 3 2 + 2 6
489 MENADŽMENT TURISTIČKIH DESTINACIJA 3 2 + 2 6
491 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU 3 2 + 2 6
492 HOTELSKI MENADŽMENT 3 2 + 2 6
522 MARKETING KOMUNICIRANJE 3 2 + 2 6
15 400 OSNOVI STATISTIČKE ANALIZE 4 3 + 2 6
16 431 PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA 4 3 + 2 6
17 531 OSNOVI CARINSKOG POSTUPKA 4 3 + 2 6
18 Izborni 3 4 3 + 2
015 PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA 4 3 + 2 6
030 POSLOVNE FINANSIJE 4 3 + 2 6
042 MARKETING ISTRAŽIVANJA 4 3 + 2 6
045 LOGISTIKA 4 3 + 2 6
060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4 3 + 2 6
481 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 4 3 + 2 6
494 MENADŽMENT KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA 4 3 + 2 6
538 RAČUNARSKE MREŽE 4 3 + 2 6
Fakultativni
397 NEMAČKI JEZIK 2 3 2 + 2 0
551 ŠPANSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA 4 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
19 057 PORESKI POSTUPAK 5 3 + 2 7
20 085 POZNAVANJE ROBE 5 3 + 2 8
21 220 UPRAVNO PRAVO 5 3 + 2 7
22 Izborni 4 5 3 + 2
089 MARKETING USLUGA 5 3 + 2 7
097 MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA 5 3 + 2 7
192 BANKARSTVO 5 3 + 2 7
464 MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 5 3 + 2 7
483 E-UPRAVA 5 3 + 2 7
496 MARKETING U TURIZMU 5 3 + 2 7
510 VEB DIZAJN 5 3 + 2 7
528 OSNOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA 5 3 + 2 7
23 084 EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 6 3 + 2 6
24 467 KRIVIČNO PRAVO 6 3 + 2 6
25 Izborni 5 6 3 + 2
079 SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE 6 3 + 2 6
096 MENADŽMENT INOVACIJA 6 3 + 2 6
098 OSIGURANJE 6 3 + 2 6
534 PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA 6 3 + 2 6
26 Izborni 6 6 3 + 2
530 OSNOVI CARINSKE TARIFE 6 3 + 2 7
549 CARINSKI DELIKTI 6 3 + 2 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 8 6
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.

Završetkom studijskog programa Porezi i carine osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.