Visine naknada troškova školovanja

Tekući račun: 840-2105666-61

Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 01 Iznos godišnje školarine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije za upis u prvu, drugu i treću godinu studija 80.000,00 RSD
2 02 Prijava ispita 1.200,00 RSD
3 03 Naknadna prijava ispita i praktikuma 2.400,00 RSD
4 04 Prijava ispita i praktikuma za studente kojima je istekao apsolventski staž 2.400,00 RSD
5 05 Promena ispitivača 4.000,00 RSD
6 06 Overa semestra 1.800,00 RSD
7 07 Obnova godine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije 40.000,00 RSD
8 08 Promena odseka ili smera, ili studijskog programa 10.000,00 RSD
9 09 Prijava diplomskog ispita 6.000,00 RSD
10 10 Izdavanje uverenja o diplomiranju i troškovi izrade diplome do generacije 2017. 6.000,00 RSD
11 11 Izdavanje duplikata indeksa 10.000,00 RSD
12 12 Izdavanje duplikata diplome 12.000,00 RSD
13 13 Priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi - po ispitu, za sve nivoe studiranja 2.400,00 RSD
14 14 Izdavanje uverenja o položenim ispitima 1.000,00 RSD
15 15 Neblagovremeno vršenje upisnih radnji (obnova godine, overa semestra, upis apsolventskog staža) 3.000,00 RSD
16 16 Komisijsko polaganje ispita 5.000,00 RSD
17 17 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 80.000,00 RSD
18 18 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 120.000,00 RSD
19 19 Postupak zamene diplome 12.000,00 RSD
20 21 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za domaća pravna ili fizička lica) 6.000,00 RSD
21 22 Prijava verifikacije praktikuma (case study) za predmete treće godine studija, po svakom prijavljenom ispitu 600,00 RSD
22 23 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - po predmetu 1.200,00 RSD
23 24 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - kompletan 6.000,00 RSD
24 25 Promena izbornog predmeta 6.000,00 RSD
25 26 Prijava ispita u vanrednom roku – za sve studente 2.400,00 RSD
26 27 Priznavanje po semestru 3.600,00 RSD
27 28 Organizovanje nastave i stručne prakse 3.000,00 RSD
28 29 Prijava odbrane projektnog rada - do generacije 2017. 1.000,00 RSD
29 30 Prijava odbrane projektnog rada - od generacije 2017. 3.000,00 RSD
30 31 Izdavanje uverenja o diplomiranju i troškovi izrade diplome od generacije 2017. 12.000,00 RSD
31 32 Prijava ispita za budžetske studente (prve 3 prijave po predmetu besplatne) 600,00 RSD
32 40 Iznos godišnje školarine za specijalističke strukovne studije za državljane Republike Srbije 120.000,00 RSD
33 50 Iznos godišnje školarine za master strukovne studije po godini 150.000,00 RSD
34 51 Prijava odbrane završnog master rada 12.000,00 RSD
35 52 Izdavanje uverenja i diplome master strukovnih studija 12.000,00 RSD
36 53 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za master strukovne studije 150.000,00 RSD
37 54 Obnova godine za master strukovne studije za državljane Republike Srbije 75.000,00 RSD
38 55 Ekvivalencija ispita sa specijalističkih strukovnih studija odseka Beograd na master strukovne studije za državljane Republike Srbije 30.000,00 RSD
39 81 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za strane državljane) 1.000,00 EUR
40 82 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za strane državljane) 1.500,00 EUR
41 83 Iznos školarine za upis u prvu, drugu i treću godinu studija za studente strane državljane 1.000,00 EUR
42 84 Iznos godišnje školarine za upis specijalističkih strukovnih studija za strane državljane 1.500,00 EUR
43 85 Obnova godine za osnovne strukovne studije za strane državljane 500,00 EUR
44 86 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za strana pravna ili fizička lica) 60,00 EUR
45 87 Školarina za master strukovne studije po godini za strane državljane 1.700,00 EUR
46 88 Obnova godine za master strukovne studije za strane državljane 850,00 EUR
47 89 Ekvivalencija ispita sa specijalističkih strukovnih studija odseka Beograd na master strukovne studije za strane državljane 350,00 EUR