СТРАТЕГИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СТРАТЕГИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 

Стратегија интернационализације Београдске академије пословних и уметничких струковних студија (у даљем тексту БАПУСС) представља општи оквир који дефинише институционална опредељења, водеће принципе, визију, мисију, циљеве и задатке који представљају путоказ ка остваривању утицајног међународног положаја и репутације БАПУСС.

I ОПШТА НАЧЕЛА

Високо образовање игра истакнуту улогу у изградњи будућих флексибилних, креативних и предузетних чланова правичног и отвореног друштва и компетентних стручњака, способних да размишљају самостално и комуницирају ефикасно, користећи врхунску технологију на одговоран и иновативан начин и буду спремни за изазове које доносе све сложенији захтеви на радном месту. Један од предуслова за испуњавање ове улоге јесте све већа интернационализација као средство за постизање квалитетнијег образовања и изврсности у развоју знања, вештина и компетенција.

БАПУСС је реномирана високошколска установа са дугом образовном традицијом у области пословних и информатичких студија. Као таква, она препознаје суштинско место интернационализације, процеса интегрисања међународне, интеркултуралне и глобалне димензије како на националном тако и на институционалном нивоу, као покретача модернизације и иновација у образовном подручју и стратешки циљ битан за будући раст и развој институције. Интернационализација се доживљава као пут који јој омогућава да постане не само релевантан актер, већ и лидер у области високог образовања у областима пословног, уметничког и ИТ образовања на регионалном, европском и међународном нивоу.

Неговање инклузивнијег, делотворнијег и ефикаснијег система високог образовања представља опредељење БАПУСС-а који своје напоре усмерава ка промовисању и унапређењу међусобно повезаног и интегрисаног подручја високог образовања у складу са принципима установљеним у документима који прате Болоњски процес и Обновљеној агенди ЕУ за високо образовање.

Стратегија интернационализације осмишљена је тако да искористи све предности и потенцијале Институције, у правцу креирања квалитетних партнерстава, привлачења студената из целог света, стварања центра изврсности за неговање и развијање професионалних мрежа наставног особља и студената који ће размењивати и креирати нова знања и стицати увиде битне за суочавање са изазовима модерног света.

II ВИЗИЈА

Подстицај за свој будући раст и развој, БАПУСС види у активном укључивању у глобално и међусобно повезано подручје високог образовања. Повећавајући своју међународну видљивост и углед кроз сарадњу са међународним институцијама, континуирано модернизујући и побољшавајући конкурентност, квалитет и стандарде својих студијских програма и наставних планова и програма у пољу струковног образовања, циљ јој је да очува своју позицију важног и утицајног лидера који доноси промене у образовању за будућност, и помаже у креирању високо запосливих, компетентних и друштвено одговорних стручњака за 21. век.

III МИСИЈА

БАПУСС је посвећен пружању висококвалитетних, модерних и иновативних студијских програма из области пословног и информатичког образовања намењених припреми студената за преузимање активних улога у модерној глобализованој академској и професионалној арени, стручњака који ће моћи да одговоре на изазове савременог друштва заснованог на знању. Опсег и разноликост студијских програма, како на основним, тако и на специјалистичким и мастер студијама и технолошки развијена инфраструктура и опрема, нуде овој институцији широке могућности за заузимање истакнутог места у области међународне сарадње и истраживања и развоја, унакрсне размене идеја и знања. Интернационализација и међународна сарадња побољшаће даљи развој и унапређење свих кључних вештина 21. века наглашених у будућим образовним програмима како у Европској унији, тако и широм света, као што су сарадња, иновативност, креативност, интеркултурална повезаност, критичко размишљање и предузетничка иницијатива.

Повезивање образовних, истраживачких и пословних заједница на међународном плану може помоћи у премошћивању јаза између академске заједнице и радног окружења, решавајући будуће неусклађености вештина и промовишући изврсност у развоју вештина. То ће довести до побољшања будуће запосливости свршених студената и пружити им међународну перспективу. Опремљени датим компетенцијама, ставовима, веровањима и мотивацијама, заједно са вештинама за целоживотно учење и самоефикасност, они ће бити конкурентни и компетентни на глобалном тржишту рада и способни да дају значајне доприносе друштву као глобални грађани и глобални стручњаци у својим областима.

IV ЦИЉЕВИ

У циљу
- образовања студента који ће успешно функционисати у међународним и мултикултурним друштвима,
- подизања нивоа предавања, учења и истраживања на ниво међународних стандарда
- развијања културно осетљивих и интеркултурално компетентних будућих стручњака,
- подизања нивоа и значаја академских, професионалних и каријерних компетенција

Као део свог опредељења за интернационализацију, БАПУСС планира да унапреди своје међународно присуство, изгради међународну репутацију и ојача своје капацитете кроз активности усмерене на постизање следећих главних стратешких циљева:

1. Промовисање мобилности студената и особља

БАПУСС ће своје напоре усмерити на подстицање, промовисање и повећање могућности за мобилност студената и особља, као један од кључних елемената који води ка унапређењу међународног профила институције.

Мобилност студената (студијски боравци, стручна пракса, обуке) обогаћује студентска искуства и побољшава њихове каријерне перспективе унапређењем њихове професионалне конкурентности, запосливости и спремности за глобално радно место. Међународно искуство такође доводи до развоја културно осетљивих и интеркултурално компетентних дипломираних студената спремних да успешно раде у међународним и мултикултурним окружењима.

Мобилност особља, учествовање у наставним програмима и/или другим облицима професионалног искуства у другој земљи (студијске посете, обуке, периоди посматрања или обуке на партнерској високошколској или некој другој релевантној институцији у иностранству), подржава професионални развој наставног и ненаставног особља високог образовања у смислу побољшаних академских, професионалних и административних компетенција, повећаних могућности за професионални и каријерни развој, побољшаног међународног умрежавања, ширег разумевања образовних пракси и система у другим земаљама, већег учешћа у међународним професионалним телима. Отворена размена идеја и најбољих пракси помажу у ширењу иновативних приступа учењу и подучавању и доводе до побољшаног квалитета и стандарда наставног и истраживачког рада. Омогућава боље разумевање и прихватање социјалне, језичке и културне разноликости и повећану способност да се одговори на потребе угрожених група. То резултира повећањем компетенција за модернизацију и осмишљавање висококвалитетних и иновативних студијских програма. Позитивни исходи могу се очекивати и код побољшаних компетенција на страном језику и повећане мотивације и задовољства на послу.

2. Интернационализација наставног плана и програма

Овај циљ је двострук. У смислу „интернационализације код куће“, односи се на унапређење искуства учења домаћих студената, припремајући их да буду компетентни стручњаци у мултикултурном глобалном радном окружењу, кроз сврсиходно укључивање међународних, интеркултуралних и глобалних димензија у садржај наставног плана и програма, исходе учења, процес оцењивања и наставне методе. Такође претпоставља увођење предмета/студијског програма који се изводи на енглеском језику, што би повећало конкурентност и атрактивност установе страним студентима и повећало њену видљивост широм света. На овај начин би се обогатила и модернизовала понуда установе и привукли студенти из иностранства који би на овакав начин упознали локалне традиције и били обогаћени образовним и културним наслеђем нашег окружења.

3. Повећање квалитета и обима међународних партнерстава

Један од приоритета у наредном периоду је подстицање и продубљивање билатералне сарадње са постојећим кључним образовним партнерима са крајњим циљем формирања стратешких партнерстава. Овај циљ треба да доведе до унапређења компетенција у свим областима које су од интереса за нашу институцију, размене и преноса теоријских и практичних знања, модернизације наставног плана и програма и изградње и јачања образовних, истраживачких, професионалних и административних капацитета институције.

БАПУСС ће такође радити на препознавању нових потенцијалних партнера на основу академске сродности у циљу развијања нових висококвалитетних партнерстава кроз билатералне и мултилатералне међуинституционалне споразуме са програмским и партнерским земљама и институцијама из ЕУ и широм света.

Поред тога, БАПУСС ће своје напоре усредсредити на развој мрежа и савеза на регионалном, европском и међународном нивоу са високошколским установама, пословним и истраживачким организацијама и заједницама чија су делатност и пословање у складу са образовним приоритетима наше институције.

V ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Циљеви везани за пружање опција мобилности студената и особља и повећања учешћа у програмима мобилности, повећања квалитета и обима међународне сарадње и учешћа у међународним пројектима у области високог образовања у области струковних студија биће постигнути кроз:
- идентификовање потенцијалних партнерских институција, успостављање односа и потписивање међуинституционалних споразума са поузданим међународним партнерима у циљу омогућавања висококвалитетних искустава студената и запослених у домену студија и обуке,
- ширење круга партнерских институција кроз европске програме попут Ерасмус+ и других релевантних институција и програма,
- подстицање одлазне и долазне мобилности студената и особља у оквиру програма Ерасмус +, ЦЕЕПУС и других програма мобилности које подржава Европска унија и других билатералних и партнерских сарадњи, - јачање сарадње између сектора високог образовања, истраживања и пословне заједнице,
- омогућавање правичног приступа мобилности без обзира на порекло студената,
- пружање језичке подршке долазним и одлазним студентима и унапређење компетенција на страном језику путем Центра за стране језике,
- изградња ефикасних система за управљање и подршку мобилности студената,
- подизање нивоа добро успостављених партнерстава на стратешка партнерства која могу довести до заједничких пројеката и заједничких студијских програма у областима пословног и информатичког образовања и обука,
- чланство и активна улога у релевантним међународним мрежама и асоцијацијама високог образовања, - учешће на међународним конференцијама и симпозијумима чији је циљ ширење знања и искуства,
- јачање Центра за међународну сарадњу и сарадња са Центром за стране језике, Центром за развој, квалитет и пројекте, Центром за стручну праксу и каријерно вођење, стручним часописом Весник,
- развијање свести и посвећености унутар Институције о значају интернационализације, - стална модернизација студијских програма, наставних планова и програма.

VI ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Да би се омогућила и промовисала примена Стратегије, БАПУСС планира да креира правни и административни оквир за пројекте мобилности кроз предузимање следећих корака:
- развијање способног и добро организованог тима у оквиру Центра за међународну сарадњу,
- обезбеђивање ефикасног система за промоцију и валоризацију мобилности, релевантне документације о мобилности, ажурираног каталога предмета, ефикасног система преноса ЕСП бодова,
- омогућавање једноставног приступа информацијама о међународним активностима и доступним програмима путем Интернет странице на енглеском језику преко које ће се моћи остварити увид у међународне аспекте Институције,
- активно укључивање студентских тела и студената у пружање подршке пристиглим студентима (Буддy програм).